Заповед на ректора на ТУ-Габрово от 26.01.2021 г. относно срока за заплащане на летен семестър

tugab logo

 

 

З А П О В Е Д

№ 3-01-35

гр. Габрово, 26.01.2021 г.

На основание чл. 95, ал.1 от ЗВО, РМС № 275/23.04.2020 г., чл. 170 от Правилника за дейността на ТУ-Габрово и чл. 34 от Правилника за организация на учебната дейност на ТУ-Габрово

 

 Н А Р Е Ж Д А М:

 

1. Краен срок за внасяне на таксата за обучение и записване за летен семестър на учебната 2020-2021 година на студентите от редовна форма на обучение в ОКС „Професионален бакалавър ” и ОКС „Бакалавър“ е 26 февруари 2021 г.

2. Краен срок за внасяне на таксата за обучение и записване за летен семестър на учебната 2020-2021 година на студентите от задочна форма на обучение в ОКС „Бакалавър” е  12 февруари 2021 г.

3. Краен срок за внасяне на таксата за обучение и записване за летен семестър на учебната 2020-2021 година на студентите от редовна и задочна форма на обучение в ОКС „Магистър” е 26 февруари 2021 г.

4. Задължавам ръководителите на профилиращите катедри да организират запознаването на студентите с настоящата заповед, а домакините на сградите да я обявят на определените за това места. Заповедта да се публикува на сайта на Университета в меню „Студенти“.

5. Задължавам ръководителите на основните звена да предоставят до  16 часа на  1 март 2021 г. на Финансовия мениджър, г-жа Гугушева, списъци на неиздължилите  се студенти - редовна и задочна  форма на обучение.

6. Незаплатилите студенти по т.1, т. 2 и т. 3 от настоящата заповед да прекъснат обучението си за една година до летния семестър на учебната 2021-2022 година.           

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Зам.-ректор УД.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на студентите, Деканите на факултети, Директора на ТК-Ловеч, Ръководителите на катедри, Финансовия мениджър, Ръководител сектор УД, факултетните канцеларии и домакините на сгради за сведение и изпълнение.

 

 

ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ИЛИЯ ЖЕЛЕЗАРОВ

 Ректор на Технически университет-Габрово