Записването на място в ТУ–Габрово на новоприетите студенти, ОКС „бакалавър“

1

Записването на новоприетите студенти, ОКС „бакалавър“, за учебната 2022-2023 г. става в съответна­та факултетна кан­це­ла­рия:

  • факултет  “Електротехника и електроника” – стая № 3102 (Ректо­рат), тел. 066 827 216
  • факултет  “Машиностроене и уредостроене” – стая № 3103 (Ректо­рат), тел. 066 827 236
  • факултет “Cтопански” – стая № 3125 (Ректорат), тел. 066 827 515

 

Приетите студенти представят при записването си следните до­ку­мен­ти:

  1. комплект документи за записване на новоприети студенти (по об­ра­зец). Ку­пу­ва се от книжарницата в сграда Библиотека.
  2. документ за внесена семестриална такса (държавна поръчка или платена форма) за обучение (като основание за заплащане се посочват входящ номер, получен при кандидатстването, ЕГН и трите имена на студента);
  3. копие и оригинал на диплома за средно образование;
  4. копие на лична карта;
  5. нотариално заверен документ при промяна на имената;
  6. четири снимки – с формат за паспорт;
  7. документ, даващ основание за освобождаване или намаляване на семестриалната такса за обучение.map