Записване в ТУ-Габрово на новоприети студенти ОКС "Магистър

записване на новоприети студенти в ОКС "Магистър"Записването на новоприетите студенти, ОКС „магистър“, за учебната 2020-2021 г. става: