Христина Светославова Стойчева

Област на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Докторска програма: „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление”

Катедра: „Автоматика, информационна и управляваща техника”

Тема на дисертационния труд: „Синтез и анализ на хаотични синхронизационни системи”

Научно жури:

Председател: доц. д-р инж. Драгомир Пенков Чантов

Членове:

  • проф. дтн инж. Чавдар Иванов Дамянов
  • проф. д-р инж. Коста Петров Бошнаков
  • проф. д-р инж. Звездица Петрова Ненова
  • доц. д-р инж. Таня Павлова Титова-Костуркова

Резервни членове:

  1. доц. д-р инж. Веселин Геров Начев
  2. доц. д-р инж. Станимир Йорданов Йорданов

Рецензенти:  

  • проф. дтн инж. Чавдар Иванов Дамянов
  • проф. д-р инж. Коста Петров Бошнаков

Дата на защита 08.07.2021 г.

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Материалите са публикувани на  04.06.2021 г.