Иван Ангелов Винев

Област на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.6. Материали и материалознание

Докторска програма: „Материалознание и технология на машиностроителните материали”

Катедра: „Машиностроителна техника и технологии”

Тема на дисертационния труд: „Дифузионно обогатяване с бор на полупроницаеми прахови конструкционни материали от системата Fe-C-Cu в полупроницаеми насищащи среди”

Научно жури:

Председател: проф. дтн инж. Йордан Тодоров Максимов

Членове:

  1. проф. дн инж. Цанка Димитрова Дикова
  2. доц. д-р инж. Руси Минев Минев
  3. доц. д-р инж. Ярослав Борисов Аргиров
  4. доц. д-р инж. Иван Ненов Митев

Резервни членове:

  1. доц. д-р инж. Николай Минчев Атанасов
  2. доц. д-р инж. Георги Евстатиев Рашев

Рецензенти:  

  1. проф. дтн инж. Йордан Тодоров Максимов
  2. проф. дн инж. Цанка Димитрова Дикова

Дата на защита: 02.07.2021 г.

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Материалите са публикувани на  31.05.2021 г.