Калоян Иванов Иванов

Област на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Докторска програма: „Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника”

Катедра: „Електроника”

Тема на дисертационния труд: „Разработване, изследване и приложение на термоелектрически генератори на основата на елементи на Пелтие”

Научно жури:

Председател: проф. д-р инж. Николай Димитров Маджаров

Членове:

 1. акад. проф. дтн инж. Чавдар Станоев Руменин
 2. проф. д-р инж. Сия Вълчева Лозанова
 3. проф. д-р инж. Иван Борисов Евстатиев
 4. проф. д-р инж. Анатолий Трифонов Александров

Резервни членове:

 1. доц. д-р инж. Ивайло Райчев Беловски
 2. доц. д-р инж. Горан Данаилов Горанов

Рецензенти:  

 1. акад. проф. дтн инж. Чавдар Станоев Руменин
 2. проф. д-р инж. Иван Борисов Евстатиев

Дата на защита 26.04.2021 г.

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА: 

 1. Автореферат
 2. Рецензия 1 - акад. проф. дтн инж. Чавдар Станоев Руменин
 3. Рецензия 2 -  проф. д-р инж. Иван Борисов Евстатиев
 4. Становище 1 - проф. д-р инж. Сия Вълчева Лозанова
 5. Становище 2 - проф. д-р инж. Николай Димитров Маджаров
 6. Становище 3 - проф. д-р инж. Анатолий Трифонов Александров
 7. Официална защита

Материалите са публикувани на 19.03.2021 г.