Георги Славчев Илиев

Област на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство

Докторска програма: „Хидравлични и пневматични задвижващи системи”

Катедра: „Енергийна техника”

Тема на дисертационния труд: „Изследване на динамичните процеси в електропневматична позиционираща система с отчитане влиянието на пневматичните линии”

Научно жури:

Председател: доц. д-р инж. Христо Недев Христов

Членове:

  • проф. д-р инж. Генчо Стойков Попов
  • проф. д-р инж. Милчо Стоянов Ангелов
  • доц. д-р инж. Петър Серафимов Иванов
  • доц. д-р инж. Красимир Христов Орманджиев

Резервни членове:

  1. доц. д-р инж. Красимир Иванов Тужаров
  2. доц. д-р инж. Мария Денева Райкова

Рецензенти:  

  • проф. д-р инж. Генчо Стойков Попов
  • доц. д-р инж. Красимир Христов Орманджиев

Дата на защита: 27.07.2021 г

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Материалите са публикувани на 25.06.2021 г.