Ивайло Димитров Иванов

Област на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Докторска програма: „Електроснабдяване и електрообзавеждане”

Катедра: „Електроснабдяване и електрообзавеждане”

Тема на дисертационния труд: „Взаимно влияние между електроснабдяване, електрообзавеждане и електрически товари за средно напрежение”

Научно жури:

Председател: доц. д-р инж. Свилен Радославов Рачев

Членове:

  1. проф. д-р инж. Васил Димитров Димитров
  2. доц. д-р инж. Кирил Сталинов Джустров
  3. доц. д-р инж. Илиян Христов Илиев
  4. доц. д-р инж. Ивайло Стефанов Стоянов

Резервни членове:

  1. доц. д-р инж. Орлин Любомиров Петров
  2. доц. д-р инж. Пламен Ценков Цанков

Рецензенти:  

  • проф. д-р инж. Васил Димитров Димитров
  • доц. д-р инж. Ивайло Стефанов Стоянов

Дата на защита - 15.07.2021 г.

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Материалите са публикувани на  07.06.2021 г.