ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО обявява конкурси за заемане на академична длъжност „доцент”

 

  • област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Електротехника” (Електромеханични устройства, Електрически машини) - един брой, със срок за подаване на документи 2 месеца от датата на публикуването му.

Справки и документи: ТУ - Габрово, ул. „Х. Димитър” 4, Ректорат, „Научно развитие”, стая 3209, тел.: 066 827 238

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 60 от 20.07.2021 г.