ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО обявява конкурси за заемане на академична длъжност „главен асистент”

 

  • област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Механика на флуидите” - един брой, със срок за подаване на документи 2 месеца от публикуването му;
  • област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Комуникационни мрежи и системи” (Цифрова обработка на сигнали, Комуникационни вериги) - един брой, със срок за подаване на документи 2 месеца от публикуването му.

Справки и документи: ТУ - Габрово, ул. „Х. Димитър” 4, Ректорат, „Научно развитие”, стая 3209, тел.: 066 827 238

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 60 от 20.07.2021 г.