Технически университет - Габрово обявява конкурси за заемане на академична длъжност

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО обявява конкурси за заемане на академична длъжност асистент в:

 • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, специалност „Математика” - два броя, със срок за подаване на документи до 01.06.2021 г. /вкл./;
 • област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Компютърни системи, комплекси и мрежи” („Цифрова схемотехника”) - един брой, със срок за подаване на документи до 01.06.2021 г. /вкл./;
 • област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Компютърни системи и технологии” („Анализ и синтез на логически схеми”, „Цифрова схемотехника” и „Електроника”) - един брой, за нуждите на Технически колеж - Ловеч, със срок за подаване на документи до 01.06.2021 г. /вкл./;
 • област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление” - един брой, със срок за подаване на документи до 01.07.2021 г. /вкл./.

Необходими документи:

 • Заявление до ректора за допускане до конкурса;
 • Автобиография (CV европейски образец);
 • Диплома за завършено висше образование (образователно-квалификационна степен магистър) или нотариално заверено копие;
 • Медицинско свидетелство;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Документ за трудов стаж (ако има такъв);
 • Списък на публикации, патенти или документи за участие в научни и научно-приложни разработки (ако има такива).

Справки и документи: ТУ - Габрово, ул. „Х. Димитър” 4, Ректорат, „Научно развитие” стая 3209, тел.: 066 827 238.

Обявата е публикувана във вестник „100 Вести”, бр. 64 от 01.04.2021 г.