Състезателни изпити и балообразуване

Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити и на оценките, които участват в образуването на бала

СПЕЦИАЛНОСТ

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИЗПИТИ ПО ИЗБОР

1.

АРКУС

Р/З

математика/ОТП/ БЕЛ/география

2.

ЕЕ

Р/З

математика/ОТП/ БЕЛ/география

3.

ПАЕ

Р/З

математика/ОТП/ БЕЛ/география

4.

КСТ

Р/З

математика/ОТП/ БЕЛ/география

5.

СКИ

Р

математика/ОТП/ БЕЛ/география

6.

КТКС

Р/З

математика/ОТП/ БЕЛ/география

7.

ДТТТ

З

математика/ОТП/ БЕЛ/география

8.

КД

Р

математика/ОТП/ БЕЛ/география

9.

КТМ

Р/З

математика/ОТП/ БЕЛ/география

10.

М

Р/З

математика/ОТП/ БЕЛ/география

11.

ИТГС

Р/З

математика/ОТП/ БЕЛ/география

12.

ТММ

Р/З

математика/ОТП/ БЕЛ/география

13.

ИМ

Р/З

математика/ОТП/ БЕЛ/география

14.

ТБ

Р

математика/ОТП/ БЕЛ/география

15.

ДА

Р/З

математика/ОТП/ БЕЛ/география

16.

СУ

Р/ЗП

математика/ БЕЛ/география

17.

СД

Р/ЗП

 математика/ БЕЛ/география


* За специалност от № 1-15 балообразуването е както следва:

Сбор от:
- оценката по математика (от дипломата)
- оценката по физика (от дипломата)
- удвоената оценка от изпита или от Държавен зрелостен изпит (математика, физика и астрономия, български език и литература, география и икономика), или оценките от държавните изпити за придобита степен на професионална квалификация или защита на дипломна работа.

Максимален бал: 24.00


* За специалност от № 16-17 балообразуването е както следва:

Сбор от:
- оценката по бълг. език и литература (от дипломата)
- оценката по математика (от дипломата)
- удвоената оценка от изпита или от Държавен зрелостен изпит (български език и литература, математика, география и икономика, история и цивилизация, философски цикъл), или оценките от държавните изпити за придобита степен на професионална квалификация или защита на дипломна работа.

Максимален бал: 24.00


БЕЛ – български език и литература

ОТП – общотехническа подготовка

Р – редовна форма на обучение

З – задочна форма на обучение

ЗП - задочна платена форма на обучение