Шифри на специалностите и формите на обучение

СПИСЪК НА ШИФРИТЕ НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ И ФОРМИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО

  ОКС „БАКАЛАВЪР” СПЕЦИАЛНОСТИ ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
РЕДОВНА ЗАДОЧНА
1. Автоматика, роботика и компютърни управляващи системи АРКУС 70 80
2. Електроенергетика и електрообзавеждане ЕЕ 6 36
3. Промишлена и автомобилна електроника ПАЕ 71 81
4. Компютърни системи и технологии КСТ 5 35
5. Софтуерно и компютърно инженерство СКИ 72 -
6. Комуникационни технологии и киберсигурност КТКС 76 84
7. Дизайн, техника и технологии в текстила ДТТТ 28 58
8. Компютърен дизайн  КД 74 -
9. Компютърни технологии в машиностроенето КТМ 21 51
 10. Мехатроника М 27 57
11. Индустриални топлинни и газови системи ИТГС 73 83
12. Технология на материалите и материалознание  ТММ 29 53
13. Техническа безопасност ТБ 75 -
14. Публична администрация ПА - 48
15. Индустриален мениджмънт ИМ 10 40
16. Социални дейности СД 15 45
17. Стопанско управление СУ 13 43