Условия и ред за приемане на студенти

Чл. 5. (1) В Технически университет–Габрово могат да кандидатстват ли­ца­та, които:

1. притежават диплома за  завършено средно образование;

2. не са лишени от свобода, поради изтърпяване на присъда към на­ча­ло­то на учебната година.

(2) Отстранени студенти на Технически университет–Габрово могат да кан­­­дидатстват за възстановяване на студентските им права в съ­ща­та или преименувана спе­ци­ал­­ност след завършен първи курс.

Чл. 6. (1) Кандидат-студентите подават следните доку­мен­ти:

1. заявление до Ректора по образец (от кандидатсту­дент­ския спра­воч­ник) с посочване на всички желани специалности и форми на обучение, подредени по ре­да на предпочитанията (Приложение 1);

2. копие и оригинал на дипломата за завършено средно обра­зова­ние; ори­­­ги­налът на дипломата се връща на кандидата веднага след све­ря­ване с ко­пие­то;

3. уверение от съответната факултетна канцелария за завършен първи или по-горен курс,  за желаещите да възстановят студентски­те си права;

4. документ за платена такса за кандидатстване (таксата се внася при по­даване на документите);

(2) Кандидат-студентите с променено име или фамилия попъл­ват дек­ла­рация за идентичност на имената (дава се от Универси­тета).

(3) Лицата с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 %, лицата, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето - настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция, военноинвалидите, военнопострадалите, кръг­ли­те си­раци, май­ките с три и повече деца и близнаците, които кандидатстват еднов­ре­мен­но във висшето училище, представят документ, удос­то­ве­ряващ тези факти, заедно с другите документи за кандидатстване.

Чл. 7(1) Кандидатстудентските документи за ОКС „бакалавър” и „професионален бакалавър” се приемат съ­гласно календарен график.

(2) Кандидатстудентски документи се прие­мат в ТУ-Габрово (за ОКС „професионален бакалавър“ – в ТК-Ловеч) и в бюрата за кандидатстудентски прием и информация, посочени в Приложения 2-3.

(3) Кандидатстудентските документи за ОКС „бакалавър” се приемат и on-line.

(4) Не се приемат кандидатстудентски заявления, когато:

1. не са попълнени точно и четливо;

2. не са приложени всички необходими документи, съгласно чл. 6, ал.1.

3. след определените срокове.

(5) Във вече подадените документи не се правят поправки.

Чл. 8. (1) Приемането на студенти в ОКС „бакалавър” и „професионален бакалавър” се провежда чрез конкурсен изпит (под формата на тест) по ма­те­матика, български език и литература, география и общотехническа подго­тов­ка (ОТП) (по избор) (Приложение 4).

(2) Кандидат-студентите могат да кандидатстват и с една от следните оценки от:

 • ДЗИ по БЕЛ от общообразователната подготовка;
 • ДЗИ върху профилирана подготовка по БЕЛ, математика, физика и астрономия, география и икономика, история и цивилизация, философски цикъл;
 • ДЗИ върху общообразователна подготовка по физика и астрономия, география и икономика, история и цивилизация и философски цикъл, изучавани само в първи гимназиален етап;
 • ДЗИ върху общообразователна подготовка по математика, изучавана в XI и XII клас;
 • ДЗИ върху общообразователна подготовка по БЕЛ, математика, физика и астрономия, география и икономика, история и цивилизация, философски цикъл, положени преди 2022 г.;
 • задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в професионалното образование.

(3) На кандидат-студентите, завършили средното си образование и участвали в национални олимпиади и състезания, ре­зул­татите се признават за оценка от приемен изпит по съответния предмет по скала, определена от Академичния съвет (АС), като конкурсният изпит за же­ланата от тях специалност съответства на предмета на олимпиадата (Приложение 5).

(4) На кандидат-студентите, участвали през годината на кандидатстване в състе­за­ния, в които ТУ-Габрово е съорганизатор, резултатите се признават за оцен­ка от приемен изпит по скала, определена от АС (Приложение 5).

(5) На кандидат-студентите, участвали през предходната година като еди­надесетокласници в състезания, в които ТУ-Габрово е съорганизатор, ре­зул­татите се признават за оценка от приемен изпит по скала, определена от АС (Приложение 5).

Чл. 9. (1) Технически университет – Габрово провежда предварителни и редовни конкурсни изпити (on-line или присъствено).

(2) През цялата година ТУ-Габрово провежда и състезания (on-line или присъствено), които съгласно чл. 8, ал. 4 и ал. 5 са със статут на приемен кандидатстудентски изпит.

Чл. 10. (1) Кандидат-студентите имат право да се явяват на няколко кон­­курс­ни изпита.

  (2) Кандидат-студентът заплаща отделна такса за всеки из­пит.

  (3) Кандидат-студент, който се е явил на два или повече кон­кур­сни из­­пита, участва в балообразуването с по-ви­со­ката си оценка.

  (4) Конкурсните изпити се провеждат съгласно календарен график, утвърден от АС.

Чл. 11. (1) Изпитите са анонимни и включват материала по програ­мите, пред­ставени в Приложения 6-9. Изпитите са с продъл­жи­тел­ност 4 ч.

(2) Изпитите за­поч­ват в 8.00 часа. Сградите и залите, в които се про­веж­дат изпитите, се обя­­вя­ват един ден предварително в сграда Ректорат и на персоналния сайт на кандидат-студента.

(3) Кандидат-студентите се явяват в определената сграда до 7:30 ч., ка­то носят документ за самоличност и доку­мент за платена кандидатстудентска такса.

(4) Кандидат-студентите, които се явят след като изпитът е за­поч­­нал, не се допускат до участие в него.

(5) Кандидат-студентът няма право да поставя пис­ме­ни и други знаци, на­рушаващи анонимността. Когато има не­вол­но нару­ше­ние на ано­ним­ност­та, кандидатът е длъжен да уведоми отговорника на залата за това.

(6) На кандидатстудентските изпити е забранено ползването на кал­ку­ла­тори, мобилни телефони и друга електронна и комуникационна тех­ни­ка.

(7) При доказан опит за преписване или нарушаване аноним­ността на кон­­курса, писмената работа се анулира.

(8) През първия един час от изпита кандидатът няма право да на­пус­ка за­лата. След това време излизането се разрешава по изключение с при­дру­жи­тел.

(9) Кандидат-студентите предават писмената работа на отго­вор­­ника на залата, който в тяхно присъствие проверява правилно ли е попълнен та­ло­­­на с името  и входящия номер. Кандидатът сам за­пе­чат­ва малкия плик и из­­­чаква запечатването на големия плик с пис­ме­ната работа. След това на­­­пуска залата и сградата.

(10) При on-line провеждане на изпит времето за работа е ограничено софт­уерно (4 часа).

Чл. 12. (1) Конкурсните работи се оценяват от комисии, назначени със за­по­вед на Ректора.

(2) Проверката на писмените работи се извършва от двама неза­ви­си­ми един от друг преподаватели по единни критерии.

   (3) Резултатите от конкурсните изпити са валидни само за го­ди­­ната на кан­дидатстване.

(4) Обявените оценки от изпитите са окончателни.

(5) Всеки кандидат-студент има право да види лично писме­на­та си ра­бо­та в 3-дневен срок след обявяване на оценката, въз основа на подадено заявление до Ректора на Университета.

(6) Критериите за оценяване при on-line положените изпити са същите, както при писмено полагане на изпита. Те са за­ло­же­ни софтуерно и системата след приключване на изпита оповестява оцен­ка­та на кандидата. Личните данни и получената оценка се прехвърлят ав­то­ма­тич­но в информационната система на ТУ–Габрово.

Чл. 13. (1) Балът за специалностите от област на висше образование „Технически науки” се образува като сума от:

- удвоената оценка от приемния изпит или от:

 • ДЗИ по БЕЛ от общообразователната подготовка;
 • ДЗИ върху профилирана подготовка по: БЕЛ; математика; физика и астрономия или география и икономика;
 • ДЗИ върху общообразователна подготовка по: физика и астрономия или география и икономика, изучавани само в първи гимназиален етап;
 • ДЗИ върху общообразователна подготовка по математика, изучавана в XI и XII клас;
 • ДЗИ върху общообразователна подготовка по: БЕЛ; математика; физика и астрономия или география и икономика, положени преди 2022 г.;
 • задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в професионалното образование.

- оценката по математика от дипломата за средно образование;

- оценката по физика или български език и литература от дипломата за средно образование;

Максималният бал е 24.00.   

(2) Балът за специалностите от област на висше образование „Социални, стопански и правни науки” се образува като су­ма от:

- удвоената оценка от приемния изпит или от:

 • ДЗИ по БЕЛ от общообразователната подготовка;
 • ДЗИ върху профилирана подготовка по: БЕЛ; математика; география и икономика; история и цивилизация или философски цикъл;
 • ДЗИ върху общообразователна подготовка по: география и икономика; история и цивилизация или философски цикъл, изучавани само в първи гимназиален етап;
 • ДЗИ върху общообразователна подготовка по математика, изучавана в XI и XII клас;
 • ДЗИ върху общообразователна подготовка по: БЕЛ; математика; география и икономика; история и цивилизация или философски цикъл, положени преди 2022 г.;
 • задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в професионалното образование.

- оценката по математика от дипломата за средно образование;

- оценката по български език и литература от дипломата за средно образование;

Максималният бал е 24.00.

(3) По време на класирането не се допуска промяна в предварително зая­вената от кандидат-студента последователност на специалностите и фор­ми­те на обучение.

Чл. 14. (1) В класирането участват само кандидатите, успешно положили приемните изпити. или държавните зрелостни изпити след 2008 г. (включително).

(2) Класирането и приемането на кандидатите се извършва по низ­хо­дящ ред на състезателния бал, съобразно обявения в кандидатстудентските до­кументи ред на желани специалности и форми на обучение.

(3) Класирането се извършва в три етапа, съгласно календарния гра­фик, като кандидатите сами се информират за отделните класира­ния и сроковете за записване. Писмени съобщения не се изпращат.

(4) Кандидатите, явили се на предварителните изпити или положили из­пит on-line, в зависимост от техните желания и постигнати резултати, се кла­сират през цялата година  по специалност за редовна или задочна форма на обу­че­ние за 50% от местата  държавна поръчка. Класираните кандидати сключват договор с ТУ–Габрово за съответната спе­циалност и форма на обучение и внасят депозит в размер, определен с решение на АС. Депозитът се приспада от първата семестриалната такса при записване. Тези студенти имат право да се за­пи­шат преди обявяване на първо класиране по допълнително изготвен гра­фик.

(5) Кандидатстващите за възстановяване на студентски права се кла­си­рат отделно.

Чл. 15. (1) При всяко класиране приетите по първо желание се записват и не участ­ват в следващи класирания.

(2) Класираните по второ и следващо желание имат възможност:

1. да се запишат в специалността, в която са приети;

2. да подадат в съответната факултетна канцелария заявление за участие в следващи класирания;

3. кандидатите, които нe подадат заявление, губят право за участие в след­ващи класирания.  

(3) В рамките на утвърдения капацитет на професионалните направления се приемат кандидат-студенти:

- класирани с еднакъв бал;

- близнаци, когато са кандидатствали едновременно в едно и също професионално направление, и единият от тях е приет.

(4) В случай че след трето класиране останат незаети места, за тях­но­то попълване се подават заявления, придружени от слу­жебна бележка за ус­пеш­но положен конкурсен изпит  от годината на кандидатстване (за кан­ди­да­тите от друг акредитиран Университет), както и с оценки от държавните зре­лостни изпити.

(5) Незаетите места по специалности след трето класиране се обя­вя­ват на интернет страницата на ТУ-Габрово.