Записване на новоприетите студенти, ОКС „бакалавър“, за учебната 2021-2022 г. на място в Технически университет – Габрово

pinЗаписването на новоприетите студенти, ОКС „бакалавър“, за учебната 2021-2022 г. става в Кандидатстудентския офис, сграда Библиотека на Технически университет – Габрово.


Работното време на Кандидатстудентския офис е от 8.00-12.00 ч. и от 13.00-17.00 ч. съгласно посочения график:

ЮНИ ЮЛИ АВГУСТ
juli juli avgust

Приетите студенти представят при записването си следните до­ку­мен­ти:

1. комплект документи за записване на новоприети студенти (по об­ра­зец). Ку­пу­ва се от книжарницата в сграда Библиотека.

2. документ за внесена семестриална такса (държавна поръчка или платена форма) за обучение (като основание за заплащане се посочват входящ номер, получен при кандидатстването, ЕГН и трите имена на студента);

3. копие и оригинал на диплома за средно образование;

4. копие на лична карта;

5. нотариално заверен документ при промяна на имената;

6. четири снимки – с формат за паспорт;

7. документ, даващ основание за освобождаване или намаляване на семестриалната такса за обучение.