Програма: ХОРИЗОНТ 2020

ДЕЙНОСТИ МАРИЯ-СКЛОДОВСКА КЮРИ

Проект: 818879

Начало: 2018 г.

Край: 2019 г.

EU grant: EU grant за ТУ-Габрово: 6125 EUR

Координатор: Центъра за изследвания и анализи

Партньори:

 1. Сдружение „Форум Наука“
 2. Британски съвет
 3. Форум Демокрит
 4. Медицински университет, Пловдив
 5. Медицински университет, София
 6. Технически университет, София
 7. Технически университет – Габрово
 8. Университет по хранителни технологии, Пловдив
 9. Химикотехнологичен и металургичен университет
 10. Минно-геоложки университет "Св.Иван Рилски“
 11. Национална спортна академия „ Васил Левски“
 12. Институт по океанология (БАН)
 13. Национален исторически музей
 14. Агробиоинститут
 15. Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН
 16. София Тех Парк
 17. Русенска търговско индустриална камара
 18. Институт по зеленчукови култури „Марица“
 19. Български географски портал
 20. Център забавна математика

 

Кратка анотация:

REFRECH (RELATE, EXPERIENCE, FIND RESEARCH EVERYWHERE AND SHARE) е с продължителност 20 месеца, с координатор Център за изследвания и анализи, с участието на 20 партньори и 27 асоциирани партньори.

Основната цел на проекта е: да се повиши осведомеността на широката общественост относно научноизследователските и иновационните дейности, да се увеличи общественото признание на труда на изследователите, да се разбере въздействието на работата на изследователите върху ежедневния живот на гражданите, да се насърчат младите хора да започнат изследователска дейност и кариера.

Специфични цели на проекта:

 • Повишаване на обществената осведоменост и интерес към образованието, научните изследвания и иновациите;
 • Преодоляване на негативните стереотипи за изследователите, показвайки ги като достъпни, творчески, обществени и подкрепящи членове на обществото;
 • Подобряване достъпът на гражданите до резултатите от изследванията и тяхното разбиране за въздействието на науката върху всички аспекти на живота;
 • Подобряване на комуникационните умения на изследователи, иноватори и предприемачи и стимулиране на тяхната ангажираност към различни групи неспециалисти, за да се подхранва изследователското любопитство на децата.