“Образователна мобилност за граждани”, сектор “висше образование” - мобилност на студенти и персонал от висши училища между програмни страни

Програма: Еразъм+
Ключова дейност 1: “Образователна мобилност за граждани”, сектор “Висше образование” -  Мобилност на студенти и персонал от висши училища между програмни страни

Проект: №2017-1-BG01-KA103-035598
Начало: 01.06.2017
Край: 30.09.2018
EU Grant: 125 388.00 EUR


Координатор:  проф. дтн инж. Райчо Иларионов
Контактно лице: доц.д-р Лиляна Русанова

Проектът има за цел да насърчи мобилността на студенти, докторанти, преподаватели и неакадемичен състав.
Основни дейности по проекта:
- студентска мобилност с цел обучение;
- студентска мобилност с цел практика;
- преподавателска мобилност с цел преподаване;
- мобилност на академичен и неакадимичен състав с цел обучение.