Клъстер - стажове за подготвени за нуждите на индустрията бъдещи инженери

Номер на проекта: 585151-EPP-1-2017-1-BG-EPPKA3-VET-APPREN
Ключова дейност 3 (КА3): Бизнес партньорства в областта на ПОО за обучения на работното място
Срок: 01.10.2017 до 30.09.2019

Общата сума на проекта за договорния период: 342.529,00 EUR (66.381,00 EUR за ТУ - Габрово).

Максималният размер на безвъзмездната помощ, предоставена от програма ЕРАЗЪМ+ за покриване на разходите, направени от членовете на партньорството, се определя на 274.021,00 EUR (53.104,00 EUR за ТУ - Габрово). Собственото финансиране по проекта от страна на партньорите е 68.508 EUR (13.277,00 EUR за ТУ - Габрово).
Партньорството в рамките на проекта се състои от 6 пълноправни партньора и 2 асоциирани партньора от България, Австрия и Полша. Организациите, участващи в проекта, имат различен профил: доставчици на услуги в областта на ПОО, частни предприятия, органи на местните власти, професионални организации.

Координатор на проекта: Технически университет – Габрово, България
Пълноправни партньори: Университет по приложни науки ЙОАНЕУМ, Австрия, Технически университет – Гданск, Полша, МЕХАТРОНИКА АД, България, ППХУ ТЕРМЕКС Сп. з.о.о., Полша, Община Габрово, България.
Асоциирани партньори: Търговско-промишлена палата - Габрово, България, КТ Подкрепа, България.
Екипът на проекта от ТУ – Габрово се състои от ст. преп. Ирена Рашкова – координатор на проекта; ст. преп. Цветелина Петрова – администратор на проекта и учител; проф. дтн. Димитър Дичев – учител; доц. Христо Христов – учител; доц. Христофор Коев – учител; инж. Илиян Господинов – ИТ специалист.

Целевите групи на проекта са:
   • обучаеми: студенти в бакалавърска специалност „Мехатроника” в трети и четвърти курс;
   • предприятия от сектор машинно инженерство и мехатроника;
   • университетски преподаватели;
   • вътрешно-фирмени обучители.

Проектът има за цел:
   • да изгради нова структура за партньорство между висшето образование и бизнеса, която да подпомага сътрудничеството между техническите университети (като доставчици на услуги в областта на ПОО) и предприятията, подкрепяни от органи на властта  и социални партньори на местно или регионално ниво, от една страна, и да предостави обучение на работното място и стажове в сектор машинно инженерство и мехатроника във висшето образование, от друга;
   • да разработи учебен план за бакалавърска специалност „Мехатроника”, съобразен с изискванията на индустрията, за да създаде подготвени за нуждите на индустрията инженери, като по този начин се намали несъответствието между търсените и предлаганите умения и се улесни достъпът до пазара на труда в съответните региони. В дъллгосрочен план това ще доведе до подобряване на дейността и растежа на предприятията, както и на регионалното развитие;
   • да изгради ефективна структура за сътрудничество с цел споделяне на знания, умения и опит между университетски преподаватели и вътрешно-фирмени обучители, която ще доведе до усъвършенстване на техните компетенции и до подобряване на качеството на предлаганите стажове.

Основните продукти на проекта са:
   • Клъстер – стажове в сектор машинно инженерство и мехатроника;
   • Учебен план за бакалавърска специалност „Мехатроника”, с фокус върху обучения на работното място и стажове;
   • Модул I: Електронно обучение на обучители (предназначен за вътрешно-фирмени обучители/ментори);
   • Модул II: Електронно обучение на обучители (предназначен за университетски преподаватели, изпълняващи функции на академични ментори);
   • Дискусионен форум - Стажуване.

От проекта се очаква да допринесе за:
   • подобряване на сътрудничеството между университетите като доставчици на услуги в областта на ПОО и предприятията с цел предоставяне на обучения на работното място и стажове на студенти в областта на инженерните специалности.
   • по-активно участие на органите на регионалните власти и социалните партньори при създаването на възможности за образование, съобразено с нуждите на индустрията, което по най-добър начин да отговаря на нуждите на регионалния пазар на труда по приоритетен сектор машинно инженерство и мехатроника;   
   • разработване и изпълнение на учебен план и учебни програми с фокус върху обучения на работното място и стажове, които ще спомогнат за създаването на подготвени за нуждите на индустрията инженери по мехатроника. Това от своя страна ще улесни достъпа им до пазара на труда, а предприятията ще запълнят инженерните си позиции и ще подобрят дейността си.
   • подобряване на сътрудничеството между университетските преподаватели и вътрешно-фирмените обучители с цел успешно изпълнение на стажовете.