Стратегическо партньорство в областта на мехатрониката за иновативен и интелигентен растеж на европейските малки и средни предприятия

Програма: Еразъм+

Ключова дейност: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

 

Проект: 2016-1-PL01-KA202-026350

Начало: 01.11.2016

Край: 31.10.2018

EU Grant: 261728.40 EUR

(EU Grant заТУ-Габрово: 42.317.00 EUR)

 

Координатор:INDUSTRIAL RESEARCH INSTITUTE FOR AUTOMATION AND MEASUREMENT (Poland)

Партньори:

  • TECHNICAL UNIVERSITY OF GABROVO (Bulgaria)
  • TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE (Greece)
  • TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (Estonia)
  • EUROPEAN CENTER FOR QUALITY LTD (Bulgaria)

 

Контактно лице:Проф. Тошко Ненов

 

Кратка анотация

Проектът MechMate е насочен към проблемите на мениджърите и работещите в МСП (техници, административен персонал), както и на студентите и преподавателите по отношение на мехатрониката и липсата на средства за обучение за улесняване на въвеждането на новаторската мехатроника в МСП в Европа. Основната цел на проекта е да осигури интерактивно обучение по мехатроника и да подпомогне въвеждането на усъвършенствани мехатронни технологии в производствени МСП в цяла Европа. По този начин реализацията на проекта ще повиши нивото на иновативност на МСП и ще доведе до значително по-висока конкурентоспособност на европейския и световния пазар. Основни целеви групи са: управители на МСП от производствения сектор; работници в МСП (техници, административен персонал); студенти и ученици от професионални училища;преподаватели/консултанти в областта на мехатрониката; ръководители на отдели (производство, логистика и др.) в производствени МСП.MechMate ще бъде разработен в тясно сътрудничество с пет партньора от четири европейски държави - Полша, България, Естония и Гърция. Всички партньори се включиха в настоящия проект, поради набелязаното от техните експерти значение за разработването на учебни програми и съответни иновативни инструменти за обучение за подобряване и повишаване на компетенциите на служителите на МСП в областта на технологиите и системите за индустриална мехатроника. Всички партньори имат необходимия опит не само в съответната професионална област, но и в транснационалното сътрудничество по различни проекти и програми на ЕС. Това ще допринесе за създаването на работещо и успешно партньорство в рамките и след реализацията на проекта. Интелектуални резултати, които се планират са: Анализна съвременното състоянието в областта на мехатрониката; Учебнапрограма и планове на MechMate; MechMate методология; MechMate обучаващи курсове; MechMate ръководство за МСП. Всички интелектуални продукти ще бъдат базирани на интерактивна уеб базирана платформа. Проектът ще има голямо въздействие върху начина на управление на иновациите в европейските производствени МСП. Въздействието на проекта върху тях ще бъде под формата на обучение по мехатроника на техните мениджъри и служители. По-голямата иновативност на техните работници ще бъде допълнително въздействие. Освен това повишената конкурентоспособност на техните дейности ще повиши нивото на конкурентоспособност на европейските производствени МСП.