Четвъртък, 09 Август 2018 08:42

Технически университет-Габровотърси да назначи специалисти по проект BG16RFOP002-1.005-0307-C01 „Разработване на иновативен високоефективен текстилен апликатор за събиране на електрофизиологични данни за целите на телемедицинската диагностика, мониторинга и спешната медицинска реакция“

 

1. Експерт текстилно машиностроене

Описание на позицията:

Организира и ръководи дейностите по създаване и тестване на електропроводими тъкани. Ръководи индустриалните научни изследвания на свойствата, параметрите и другите характеристики на тези тъкани и на произведените чрез тях „умни“ текстилни апликатори.

Изисквания към кандидатите:

Образование – висше техническо, специалност: „Машини и съоръжения за леката промишленост“

Квалификация – Доктор

Професионален опит над 10 години

Часова заетост: 4 часа дневно

Трудов договор: срочен

 

2. Експерт, електропроводими тъкани

 Описание на позицията:

Създава, изследва и експериментира различни технологии за електропроводимост на тъканите.

 Изисквания към кандидатите:

Образование – висше техническо, специалност: „Индустриална електроника“

Квалификация – Доктор

Професионален опит над 10 години

Часова заетост: 4 часа дневно

Трудов договор: срочен

 

3. Промишлен дизайнер на текстилен апликатор

 Описание на позицията:

Проектиране, разкрояване и разработка на текстилен апликатор.

Изисквания към кандидатите:

Образование – висше техническо, специалност: „Текстилен инженер“

Квалификация – Магистър, доктор

Професионален опит  над 10 години

Часова заетост: 4 часа дневно

Трудов договор: срочен

 

Срок за подаване на документи: 17.08.2018г.

Петък, 27 Юли 2018 12:55

Уважаеми студенти,

Станете част от Студентски танцов ансамбъл „Общество за фолклор“ при Технически университет- Габрово.

Ако желаете да танцувате, но сте начинаещи, изберете Клуб за народни танци!

Тук вие ще направите първите си стъпки и ще научите най-популярните български хора!

Ако сте танцували и напреднали в танцовото изкуство, изберете Студентски танцов ансамбъл!

С концертната си програма ще се представим пред публиката и студентските общности в страната и в чужбина.

Едно е сигурно – след репетиция ще си тръгнете бодри и с добро настроение, ще сте подобрили танцувалните си умения, ще сте обогатени с много емоции и нови приятели!

Веселието при нас е гарантирано – освен репетициите, ние организираме наши хоротеки и фолклорно караоке – пеем любими хороводни песни!

Репетициите се провеждат в зала „Дружба“ на хотел „Балкан“.

Клуб за народни танци – всеки вторник и четвъртък от 17:00 до 19:00 часа.

Студентски танцов ансамбъл – веки понеделник и сряда от 17:00 до 19:00 часа.

Участието в Клуб за народни танци и Студентски танцов ансамбъл е с месечна такса от 20 лева.

За повече информация и записване: +359 888992257 – Стефан Маринов, хорограф.

Понеделник, 16 Юли 2018 11:43

Технически университет-Габровотърси да назначи Експерт по проект BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

Описание на позицията:

Експертът ще работи и ще отговаря за научноизследователската дейност на иновативния продукт по разработката: Линеен оптично-димен пожароизвестител:

Отговаря за изготвянето за, междинните и окончателните отчети по изследователската дейност на иновацията.

Отчита резултатите от направените изследвания.

Отговаря за изготвяне на методиката за провеждане на експериментите и отчитане на резултатите.

Отговаря за свързване на софтуерите на отделните модули на продукта и протоколите за комуникация между отделните микроконтролери.

Теоретично моделиране и симулиране на оптичните процеси.

Избор на оптични предавател и приемник, най-ефективна дължина на вълната при отчитане затихването на оптичния лъч.

Теоретична обосновка и предлагане на тип шумозащитено модулиране на оптичния лъч.

Документиране на резултатите от изследванията по проекта.

Теоретична обосновка и предлагане на шумозашитен физически и логически протокол за комуникация между детектора и дистанционния пулт.

Прилагане на теоретичните модели в практическата разработка на иновативния продукт.

Активно взаимодействие с членовете на екипа и иницииране на технически съвети.

Участие в изпитанията за електромагнитна съвместимост и въздействие на околната среда.

Изисквания към кандидатите:

Образование – висше инженерно, специалност Електроника, Микроелектроника и Сензорна техника

Образователна и научна степен: доктор

Професионален опит: минимум 10 години в областта на теорията и научните изследвания в електрониката, микроелектрониката и сензорната техника.

Часова заетост: 4 часа дневно

Трудов договор: срочен

Необходими документи за кандидатстване:

Заявление

Автобиография

Копие от документи за придобито образование, специалност и квалификация

Копие от документ за придобита онс „доктор”

Копие от трудова и/или служебна книжка или друг документ, удостоверяващ продължителността и областта на професионалния опит

Вторник, 10 Юли 2018 08:00

Технически университет-Габрово е партньор по проект REFRESH (Relate, Experience, Find Research Everywhere and SHare), финансиран от Европейската комисия по програма Мария Склодовска-Кюри „Европейска нощ на учените“.

В рамките на проекта се предвиждат провеждането на събития по време на „Европейска нощ на учените“., чиято цел е да се популяризира науката и научните изследвания сред младите хора и да се повиши общественото признание на работата на учените.

В дните на събитията учени от Технически университет-Габрово ще посетят училища (посланици на РЕФРЕШ) и ще споделят с децата своя опит в проектите с участие на граждани в решаване на въпроси на научните изследвания и иновациите, ще участват в ролеви игри и ще говорят за своята научна работа.

Технически университет-Габрово ще отвори своите лаборатории за младите хора и широката общественост на Габрово и региона.

Петък, 29 Юни 2018 08:01

На 28.06.2018 г. в библиотеката на Технически университет – Габрово се проведе среща с бизнеса. Събитието се организира от вестник „Капитал“ и “ICT Media”, с домакинството на Община Габрово и събра заедно представители на бизнеса, общината, университета, неправителствени организации, работещи в областта на предприемачеството, медии.

Програмата беше разделена в две сесии – „Стратегия и посока на развитие на Габрово“ и “Бизнес климатът в Габрово“.

Участници в първата сесия бяха кметът на Габрово Таня Христова, Томислав Дончев - заместник министър-председател на Република България, Александър Манолев – заместник-министър на икономиката, Красимира Йорданова - заместник-кмет на гр. Севлиево, Мартин Заимов - изпълнителен директор на „Регионален фонд за градско развитие“ АД, Николинка Хинкова - председател на Съвета на директорите на „ЛС тюбс“ АД.

Втората сесия - “Бизнес климатът в Габрово“ - беше водена от Георги Стоев, председател на УС на „Тракия Тех“, а в дискусиите участваха Калоян Иванов - СЕО на „АМК Задвижваща и управляваща техника“ ЕООД, Габрово, Владимир Тодоров - съосновател и CEО на „Графиксофт“ ООД, доц. д-р инж. Илия Железаров, заместник-ректор „Научноизследователска работа“, ТУ – Габрово. Те представиха постиженията на своите компании и Университета, говориха за съгласуването на учебните планове с нуждите на бизнеса и участието на ТУ – Габрово в пет от десетте Центъра за върхови постижения в България.

 

 

Четвъртък, 28 Юни 2018 11:20

       На 8 юни 2018 г. в Конферентната зала на Университетската библиотека се проведе семинар на тема „Дуално обучение във висшето образование - Клъстер за стажове в предприятия в областта на машиностроенето и мехатрониката“, организиран от Технически университет – Габрово и фирма МЕХАТРОНИКА АД.
       Участваха народният представител Николай Сираков, проф. д-р Костадин Костадинов – съветник на министъра на образованието и науката, Нела Рачевиц – зам.-кмет, Венцислав Славков, председател на УС на клъстера по мехатроника и автоматизация, ректорът на ТУ – Габрово проф. дтн. Райчо Иларионов, представители на местния и регионалния бизнес, преподаватели, студенти, представители на професионални организации и др.
       Семинарът запозна участниците с целите, целевите групи и продуктите на европейски проект Клъстер – стажове за подготвени за нуждите на индустрията бъдещи инженери. Представени бяха структурата и функционалностите на клъстера за стажуване в предприятия в областта на машиностроенето и мехатрониката.
       Вниманието на всички беше насочено към факта, че с реализирането на проекта се прави първа крачка към въвеждане на обучение на работното място, известно също така като дуално обучение, в сферата на висшето образование в България. Като пионери в тази област ТУ – Габрово и Мехатроника АД са изправени пред предизвикателства, произтичащи от съществуващата законодателна база, които затрудняват признаването на дуалното обучение като официална форма във висшето образование. Всички присъстващи бяха призовани да обединят усилия и да работят за иницииране на промени в Закона за висшето образование, както и приемане на допълнения в Националната класификация на професиите и длъжностите.
       В последвалата дискусия бяха споделени гледни точки, представени проблеми и възможни решения, свързани с възстановяване на нарушената комуникация и слабата връзка между сферата на висшето образование и бизнеса.

Понеделник, 18 Юни 2018 11:36

 

Проектът Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, беше представен на пресконференция на 15 юни 2018 г. в Конферентната зала на Библиотеката на Технически университет - Габрово.

На пресконференцията присъстваха Областният управител – г-жа Невена Петкова, Кметът на Община Габрово – г-жа Таня Христова, Председателят на Общински съвет Габрово – г-жа Лена Георгиева, г-жа Радосвета Кочева – главен експерт и г-н Илиян Томов – старши експерт от Главна дирекция „Верификация”, отдел „Техническа верификация” на Управляващия орган, членове на екипите за управление и изпълнение на проекта, ръководители и представители на партньорите и асоциираните партньори, както и медии, отразяващи събитието.

 

DSC 3524

 

DSC 3531

 

DSC 3534

DSC 3535

 

DSC 3538

 

DSC 3549

 

Повече информация за проекта може да намерите тук.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОЕКТ BG05M20P001-1.002-0023 - ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ

 

Вторник, 29 Май 2018 09:44

Във връзка с изпълнението на проект Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, Договор № BG05M20P001-1.002-00238/30.03.2018 г., финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие, ще се проведе встъпителна пресконференция за представяне на проекта на 15.06.2018 г. от 15.00 в конферентната зала на Библиотеката на Технически университет – Габрово.

Каним представителите на медиите и всички заинтересовани страни да присъстват.

                                                         ПРОГРАМА
14.30 - 15.00     Регистрация на участниците
15.00 - 15.30     Откриване, представяне на участниците
15.30 - 16.00     Представяне на предвидените дейности и очаквани резултати по проекта
16.00 - 16.30     Дискусия

Покана за събитието

Вторник, 29 Май 2018 06:15

 

На 23 май 2018 г. от 14.00 ч. в Университетска библиотека беше проведен тържествен Академичен съвет по случай 24 май - Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост и церемония по удостояване на проф. д-р Елмар Хайнеман, Ректор на Университета за приложни науки - Шмалкалден, с почетното звание „Доктор хонорис кауза” на Технически университет - Габрово. На проф. д-р Елмар Хайнеман бяха връчени специално изработени папирус, почетен знак и плакет с надпис, а след церемонията по награждаването му той изнесе академично слово на тема:„Фактори на успеха в международното сътрудничество между висшите училища”. Според утвърдени в Университета традиции на тържеството бяха наградени студенти за високи постижения и отличен успех, преподаватели и служители за 30-годишна дейност в Университета, а така също и пенсионирани през годината преподаватели и служители.

 

DSC 2901   DSC 2968   DSC 2999
         

 

DSC 2963   DSC 3009   DSC 3117

 

 

 

         

Петък, 25 Май 2018 07:34

 

Технически университет – Габрово
обявява допълнителен прием на документи за стипендии по показател „среден семестриален успех” на студенти, обучаващи се в специалности по приоритетни професионални направления през летния семестър на 2017/2018 учебна година

 

Изисквания към студентите:
- Да се обучават в специалности от приоритетните професионални направления, включени в списъка по чл. 9, ал. 8 от ЗВО, редовна форма на обучение /с изключение на приетите по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, буква „б” и чл. 21, ал. 2 и 3 от ЗВО/.
-  Да са положили успешно всички изпити до момента на кандидатстване.
- Средният успех от предходните два семестъра - летен на учебната 2016/2017 и зимен семестър на учебната 2017/2018 година, за студентите първи курс – успеха от предходния семестър на учебната 2017/2018 година, да не е по-нисък от 4,00.
- Да не са прекъснали или повтарящи учебната година, с изключение на повтарящите поради болест и студентките-майки, прекъснали поради бременност, раждане и отглеждане на дете.

 

Документи за кандидатстване:
-  Искане – декларация за отпускане на стипендия – купува се от книжарницата.
- Уверение с изчислен успех от съответната факултетна канцелария.
-  Разпечатан IBAN на сметка, която да е лична на студента, в български лева и открита в банка в страната.

 

Подаването на документите се извършва лично в периода от 28.05.2018 г. до 08.06.2018 г. включително в стая № 1015 в сграда Учебен корпус № 1, от 15 до 17 часа всеки работен ден.

 

Обявяване на Класирането – на 12.06.2018 г.