Сряда, 09 Май 2018 12:42

ТЕХНИЧЕСКИ  УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО

Университетски център за международни програми и проекти

 сграда Ректорат, стая 3209, тел.: 827 559

 

О Б Я В Я В А  

 

Прием на заявления за участие в преподавателски мобилности с цел преподаване/обучение и мобилности на непреподавателски състав по програма „Еразъм+” за академичната 2018/2019 година в партньорско чуждестранно висше училище.

Изисквания към заявителите:

 1. Да са преподаватели или административен персонал в ТУ-Габрово;
 2. Минималният брой дни на мобилността е 2 дни без дните за път;
 3. Преподавателите и административният персонал имат право на едно участие за академичната 2018/2019 година.

Срок за подаване на заявленията: 29.06.2018г. (стая 3209, сграда Ректорат)

За информация относно програма „Еразъм+”

Или на тел. 066/ 827 559, Надежда Пангелова,

Заявление за участие в преподавателски мобилности с цел преподаване/обучение и мобилности на непреподавателски състав

Вторник, 08 Май 2018 13:37

Управителният съвет на
Българската академия на науките
открива процедура за избор на директор на
Национална лаборатория по компютърна вирусология

За директори на постоянно научно звено могат да се кандидатират (съгласно чл. 42 , ал. 1 от Устава на БАН) хабилитирани учени, доктори на науките, член-кореспонденти (дописни членове) или академици (действителни членове), които се назначават въз основа на избор на основна работа в постоянното научно звено.

Документите за участие в процедурата са: молба до УС на БАН, научна автобиография по примерен въпросник,списък на научните трудове,списък на цитатите, списък на патентите и авторските свидетелства, документи за реализирани научно-приложни разработки, копия от дипломите за висше образование, научни степени и академични длъжности, програма на кандидата за управление и развитие на академичното звено, декларация за сътрудничество на структурите на ДС, други документи по преценка на кандидата.

     Краен срок за подаване на документите: 29 май 2018 г.

Документите се подават в БАН-Администрация, ул. „15 ноември“ No 1, кабинет 234, тел. 979 5360  от 10.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 16.00 ч.

 

За повече информация тук.

Петък, 13 Април 2018 08:26

Kореспондентско гласуване втори тур за избор на членове на АС:
ще се проведе на 16 до 19 април от 10:00 - 15:00 часа. 2018г.
стая 3202 - Ректорат

Сряда, 04 Април 2018 08:03

logo BG05M2OP001 1 002 0023 С01

Технически Университет Габрово сключи договор за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.002-0023-С01 Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии".

Проектът е с бюджет: 23 569 719,17 лева. Срок за изпълнение на проекта: март 2018 г. - 31 декември 2023 г.

Бенефициент (партньори по проекта):

 • Технически университет - Габрово;
 • Технически университет – София;
 • Централна лаборатория по приложна физика към БАН – Пловдив;
 • Институт по системно инженерство и роботика;
 • Софийски университет "Св. Климент Охридски";
 • Технически университет – Варна;
 • Институт по електроника – БАН.

Проектът предвижда изграждане на Център за компетентност "Интелигентни мехатронни,  eко- и енергоспестяващи системи и технологии" (ЦК ИМЕЕСТ) чрез обединяване усилията на седем водещи научни организации и университети в България за повишаване нивото на провежданите от тях научни изследвания и успешната комерсиализация на получените резултати в приоритетна за българската икономика област „Мехатроника и чисти технологии“, определена в Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014 – 2020 (ИСИС).

Повече информация за проекта тук.

Сряда, 14 Март 2018 07:48

Проектно предложение на Технически Университет Габрово за изграждане на Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“ BG05M2OP001-1.002-0023, е предложено за финансиране с общ размер на безвъзмездна финансова помощ 23 569 719.17 лева.

 

За повече информация тук.

Четвъртък, 13 Юли 2017 07:56

Технически университет – Габрово

Факултет „Стопански”

Катедра „Мениджмънт”

 

ПРЕДЛАГАТ

 

Специалност „Стопанско управление”,

магистърска програма „Управление на проекти”

дистанционна форма на обучение

Магистърската програма «Управление на проекти» съответства на предизвикателствата в социално-икономическата практика иотговаря на съвременните тенденции в развитието на висшето образование.Обучаваните студенти в магистърската програма получават знания, умения и компетенции за:

 • идентифициране на конкретни проблеми набизнес организациите и обществото и готовност затяхното разрешаване чрез проекти;
 • разработване на проекти с оценка на риска за тяхното внедряване, с разработен бюджет и избор на източници за финансиране;
 • осигуряване и управление на необходимите ресурси, на проектния екип и отношенията със заинтересованите страни по проекта;
 • планиране на проектните дейности с използването на съвременни информационни системи;
 • оценяване на проекти за въздействие върху околната среда.

Завършилите магистърската програма придобиват професионална квалификация “магистър по управление на проекти” и възможности за професионална кариера в организации от различни сектори като ръководители в управленската йерархия, проектни мениджъри при разработване на иновационни, технически, технологични и управленски проекти; в експертни екипи за извършване на консултантска дейност и оценяване на проектни разработки; в екипи за разработване на международни проекти, свързани с усъвършенстване на мениджмънта, производството, конкурентноспособността и човешките ресурси.

Дистанционната форма на обучение е базирана върху използването на съвременни, удобни и високоефективни информационни технологии. Обучението е неприсъствено и се осигурява:

 • Организационно-технически – от факултетна канцелария на факултет „Стопански” и ръководителя на магистърската програма;
 • Учебно-методически – от преподаватели в катедра „Мениджмънт” и факултет „Стопански”;
 • Информационно-технологично – от специалисти в Центъра за електронно и дистанционно обучение.

Обучението в дистанционна форма е организирано в два семестъра (една учебна година) за дипломираните специалисти с висше образование в ОКС „бакалавър” и/или „магистър” от професионално направление 3.7 Администрация и управление (специалности „Стопанско управление”, „Публична администрация”, „Бизнес администрация” и др.). Кандидати с дипломи от други професионални направления или области на висше образование преминават подготвителен курс на обучение с продължителност един или два семестъра в зависимост от базовото образование с цел придобиване необходимите базови знания и умения от професионално направление „Администрация и управление”

За подпомагане на студентите в дистанционна форма са подготвени „Наръчник на студента в дистанционна форма на обучение” и „Справочник за организация на достъпа до информационни ресурси”, като в рамките на първата седмица от графика на обучение се организира обучаващ семинар за използване на платформата за дистанционно обучение и консултации за представяне на учебните дисциплини.

Необходимите документи за кандидатстване са:

 • Заявление (по образец) от факултетна канцелария на факултет „Стопански”;
 • Диплома-оригинал и копие за завършено висше образование;
 • Документ за платена такса за кандидатстване (25 лева) в офиса на Банка ДСК в сграда Ректорат на ТУ-габрово.

Документите се подават във факултетна канцелария на факултет „Стопански”, сграда Ректорат на ТУ-Габрово, кабинет 3125 в периода 1.09.2017 г. – 29.09.2017 г.

За всички въпроси, свързани с кандидатстване, записване и обучение, можете да се обръщате на тел.

066 827 515 – факултетна канцелария на факултет „Стопански”,

066 827 539 – организатор учебна дейност на катедра „Мениджмънт”,

066 827 542 – ръководител на магистърската програма.

066 827 278 – технически организатор на Центъра за електронно и дистанционно обучение.

Сряда, 12 Юли 2017 07:07

На основание Решение на Националната агенция за оценяване и акредитация (Протокол № 24/21.12.2016 г.) от учебната 2017/2018 година се приемат студенти за обучение в дистанционна форма по магистърска програма "Управление на проекти" към факултет "Стопански"

Понеделник, 12 Юни 2017 11:04

На 17.05.2017г. беше открита Лаборатория по индустриални роботи на фирмата FANUC (Япония) в катедра „Автоматика, информационна и управляваща техника” на Техническия университет - Габрово. FANUC е водеща световна фирма в производството на индустриални роботи и това ще бъде първата лаборатория на фирмата в университет в България.

Индустриалните роботи са в основата на четвъртата индустриална революция, за която се говори през последните години. С откриването на новата лаборатория по индустриални роботи студентите ще могат да проектират роботизирани клетки и линии за промишлеността, използвайки 20 самостоятелни работни места оборудвани със софтуер ROBOGUIDE на FANUC. С помощта на интегрираната в управлението камера, те ще могат да навлязат в света на интелигентната промишлена автоматизация. Изготвените проекти ще могат да се тестват практически върху клетката с робот LR Mate 200iD 4S на FANUC.

На откриването присъстваха Христо Гилищаров – управител на «Фанук – България» ЕООД и представители на фирми.

DSC 9555
   
Понеделник, 12 Юни 2017 10:52

На 12 Април 2017г. в  Заседателната зала на Университетска библиотека беше открита нова лаборатория по индустриална роботика към катедра „Автоматика, информационна и управляваща техника” на Технически университет-Габрово. В Лабораторията студентите, които желаят могат да развиват уменията си в областта на програмирането на индустриални роботи.

Инициативата е на Технически университет- Габрово и фирма „RobCo S.W.A.T.“. 

В лабораторията студентите ще имат възможност да се обучават да програмират голямата част от съществуващите контролери на произвежданите индустриални  роботи.

Чрез създаването на лабораторията, проектът цели, поддържане на взаимодействието между образованието и бизнеса.

Фирма „RobCo S.W.A.T.“ е българска фирма, която предлага телемеханични роботизирани системи за производство в автомобилостроеното, SCADA системи за управление в енергетиката и симулации на технологични процеси.

Събитието беше организирано съвместно с Министерството на икономиката.