Сряда, 14 Март 2018 07:48

Проектно предложение на Технически Университет Габрово за изграждане на Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“ BG05M2OP001-1.002-0023, е предложено за финансиране с общ размер на безвъзмездна финансова помощ 23 569 719.17 лева.

 

За повече информация тук.

Четвъртък, 13 Юли 2017 07:56

Технически университет – Габрово

Факултет „Стопански”

Катедра „Мениджмънт”

 

ПРЕДЛАГАТ

 

Специалност „Стопанско управление”,

магистърска програма „Управление на проекти”

дистанционна форма на обучение

Магистърската програма «Управление на проекти» съответства на предизвикателствата в социално-икономическата практика иотговаря на съвременните тенденции в развитието на висшето образование.Обучаваните студенти в магистърската програма получават знания, умения и компетенции за:

 • идентифициране на конкретни проблеми набизнес организациите и обществото и готовност затяхното разрешаване чрез проекти;
 • разработване на проекти с оценка на риска за тяхното внедряване, с разработен бюджет и избор на източници за финансиране;
 • осигуряване и управление на необходимите ресурси, на проектния екип и отношенията със заинтересованите страни по проекта;
 • планиране на проектните дейности с използването на съвременни информационни системи;
 • оценяване на проекти за въздействие върху околната среда.

Завършилите магистърската програма придобиват професионална квалификация “магистър по управление на проекти” и възможности за професионална кариера в организации от различни сектори като ръководители в управленската йерархия, проектни мениджъри при разработване на иновационни, технически, технологични и управленски проекти; в експертни екипи за извършване на консултантска дейност и оценяване на проектни разработки; в екипи за разработване на международни проекти, свързани с усъвършенстване на мениджмънта, производството, конкурентноспособността и човешките ресурси.

Дистанционната форма на обучение е базирана върху използването на съвременни, удобни и високоефективни информационни технологии. Обучението е неприсъствено и се осигурява:

 • Организационно-технически – от факултетна канцелария на факултет „Стопански” и ръководителя на магистърската програма;
 • Учебно-методически – от преподаватели в катедра „Мениджмънт” и факултет „Стопански”;
 • Информационно-технологично – от специалисти в Центъра за електронно и дистанционно обучение.

Обучението в дистанционна форма е организирано в два семестъра (една учебна година) за дипломираните специалисти с висше образование в ОКС „бакалавър” и/или „магистър” от професионално направление 3.7 Администрация и управление (специалности „Стопанско управление”, „Публична администрация”, „Бизнес администрация” и др.). Кандидати с дипломи от други професионални направления или области на висше образование преминават подготвителен курс на обучение с продължителност един или два семестъра в зависимост от базовото образование с цел придобиване необходимите базови знания и умения от професионално направление „Администрация и управление”

За подпомагане на студентите в дистанционна форма са подготвени „Наръчник на студента в дистанционна форма на обучение” и „Справочник за организация на достъпа до информационни ресурси”, като в рамките на първата седмица от графика на обучение се организира обучаващ семинар за използване на платформата за дистанционно обучение и консултации за представяне на учебните дисциплини.

Необходимите документи за кандидатстване са:

 • Заявление (по образец) от факултетна канцелария на факултет „Стопански”;
 • Диплома-оригинал и копие за завършено висше образование;
 • Документ за платена такса за кандидатстване (25 лева) в офиса на Банка ДСК в сграда Ректорат на ТУ-габрово.

Документите се подават във факултетна канцелария на факултет „Стопански”, сграда Ректорат на ТУ-Габрово, кабинет 3125 в периода 1.09.2017 г. – 29.09.2017 г.

За всички въпроси, свързани с кандидатстване, записване и обучение, можете да се обръщате на тел.

066 827 515 – факултетна канцелария на факултет „Стопански”,

066 827 539 – организатор учебна дейност на катедра „Мениджмънт”,

066 827 542 – ръководител на магистърската програма.

066 827 278 – технически организатор на Центъра за електронно и дистанционно обучение.

Сряда, 12 Юли 2017 07:07

На основание Решение на Националната агенция за оценяване и акредитация (Протокол № 24/21.12.2016 г.) от учебната 2017/2018 година се приемат студенти за обучение в дистанционна форма по магистърска програма "Управление на проекти" към факултет "Стопански"

Понеделник, 12 Юни 2017 11:04

На 17.05.2017г. беше открита Лаборатория по индустриални роботи на фирмата FANUC (Япония) в катедра „Автоматика, информационна и управляваща техника” на Техническия университет - Габрово. FANUC е водеща световна фирма в производството на индустриални роботи и това ще бъде първата лаборатория на фирмата в университет в България.

Индустриалните роботи са в основата на четвъртата индустриална революция, за която се говори през последните години. С откриването на новата лаборатория по индустриални роботи студентите ще могат да проектират роботизирани клетки и линии за промишлеността, използвайки 20 самостоятелни работни места оборудвани със софтуер ROBOGUIDE на FANUC. С помощта на интегрираната в управлението камера, те ще могат да навлязат в света на интелигентната промишлена автоматизация. Изготвените проекти ще могат да се тестват практически върху клетката с робот LR Mate 200iD 4S на FANUC.

На откриването присъстваха Христо Гилищаров – управител на «Фанук – България» ЕООД и представители на фирми.

DSC 9555
   
Понеделник, 12 Юни 2017 10:52

На 12 Април 2017г. в  Заседателната зала на Университетска библиотека беше открита нова лаборатория по индустриална роботика към катедра „Автоматика, информационна и управляваща техника” на Технически университет-Габрово. В Лабораторията студентите, които желаят могат да развиват уменията си в областта на програмирането на индустриални роботи.

Инициативата е на Технически университет- Габрово и фирма „RobCo S.W.A.T.“. 

В лабораторията студентите ще имат възможност да се обучават да програмират голямата част от съществуващите контролери на произвежданите индустриални  роботи.

Чрез създаването на лабораторията, проектът цели, поддържане на взаимодействието между образованието и бизнеса.

Фирма „RobCo S.W.A.T.“ е българска фирма, която предлага телемеханични роботизирани системи за производство в автомобилостроеното, SCADA системи за управление в енергетиката и симулации на технологични процеси.

Събитието беше организирано съвместно с Министерството на икономиката.

 

   
     
     
Сряда, 13 Април 2016 13:08

Проф. Райчо Иларионов, ректор на ТУ - Габрово, пред в. Стандарт:

"Ние предлагаме бизнес ориентирано обучение, като студентите ни едновременно получават научни и практически знания, работейки във фирмите. Така постигаме желаното качество и баланс между теоретично и практическо обучение. И искаме това да залегне в оперативната програма "Наука и образование", където по втората приоритетна ос могат да бъдат подпомагани различни такива инициативи."

Пълният текст на статията можете да видите тук.