Последни новини

Последни новини (60)

Технически университет-Габрово е партньор по проект REFRESH (Relate, Experience, Find Research Everywhere and SHare), финансиран от Европейската комисия по програма Мария Склодовска-Кюри „Европейска нощ на учените“.

В рамките на проекта се предвиждат провеждането на събития по време на „Европейска нощ на учените“., чиято цел е да се популяризира науката и научните изследвания сред младите хора и да се повиши общественото признание на работата на учените.

В дните на събитията учени от Технически университет-Габрово ще посетят училища (посланици на РЕФРЕШ) и ще споделят с децата своя опит в проектите с участие на граждани в решаване на въпроси на научните изследвания и иновациите, ще участват в ролеви игри и ще говорят за своята научна работа.

Технически университет-Габрово ще отвори своите лаборатории за младите хора и широката общественост на Габрово и региона.

Технически университет-Габровотърси да назначи специалисти по проект BG16RFOP002-1.005-0307-C01 „Разработване на иновативен високоефективен текстилен апликатор за събиране на електрофизиологични данни за целите на телемедицинската диагностика, мониторинга и спешната медицинска реакция“

 

1. Експерт текстилно машиностроене

Описание на позицията:

Организира и ръководи дейностите по създаване и тестване на електропроводими тъкани. Ръководи индустриалните научни изследвания на свойствата, параметрите и другите характеристики на тези тъкани и на произведените чрез тях „умни“ текстилни апликатори.

Изисквания към кандидатите:

Образование – висше техническо, специалност: „Машини и съоръжения за леката промишленост“

Квалификация – Доктор

Професионален опит над 10 години

Часова заетост: 4 часа дневно

Трудов договор: срочен

 

2. Експерт, електропроводими тъкани

 Описание на позицията:

Създава, изследва и експериментира различни технологии за електропроводимост на тъканите.

 Изисквания към кандидатите:

Образование – висше техническо, специалност: „Индустриална електроника“

Квалификация – Доктор

Професионален опит над 10 години

Часова заетост: 4 часа дневно

Трудов договор: срочен

 

3. Промишлен дизайнер на текстилен апликатор

 Описание на позицията:

Проектиране, разкрояване и разработка на текстилен апликатор.

Изисквания към кандидатите:

Образование – висше техническо, специалност: „Текстилен инженер“

Квалификация – Магистър, доктор

Професионален опит  над 10 години

Часова заетост: 4 часа дневно

Трудов договор: срочен

 

Срок за подаване на документи: 17.08.2018г.

       На 8 юни 2018 г. в Конферентната зала на Университетската библиотека се проведе семинар на тема „Дуално обучение във висшето образование - Клъстер за стажове в предприятия в областта на машиностроенето и мехатрониката“, организиран от Технически университет – Габрово и фирма МЕХАТРОНИКА АД.
       Участваха народният представител Николай Сираков, проф. д-р Костадин Костадинов – съветник на министъра на образованието и науката, Нела Рачевиц – зам.-кмет, Венцислав Славков, председател на УС на клъстера по мехатроника и автоматизация, ректорът на ТУ – Габрово проф. дтн. Райчо Иларионов, представители на местния и регионалния бизнес, преподаватели, студенти, представители на професионални организации и др.
       Семинарът запозна участниците с целите, целевите групи и продуктите на европейски проект Клъстер – стажове за подготвени за нуждите на индустрията бъдещи инженери. Представени бяха структурата и функционалностите на клъстера за стажуване в предприятия в областта на машиностроенето и мехатрониката.
       Вниманието на всички беше насочено към факта, че с реализирането на проекта се прави първа крачка към въвеждане на обучение на работното място, известно също така като дуално обучение, в сферата на висшето образование в България. Като пионери в тази област ТУ – Габрово и Мехатроника АД са изправени пред предизвикателства, произтичащи от съществуващата законодателна база, които затрудняват признаването на дуалното обучение като официална форма във висшето образование. Всички присъстващи бяха призовани да обединят усилия и да работят за иницииране на промени в Закона за висшето образование, както и приемане на допълнения в Националната класификация на професиите и длъжностите.
       В последвалата дискусия бяха споделени гледни точки, представени проблеми и възможни решения, свързани с възстановяване на нарушената комуникация и слабата връзка между сферата на висшето образование и бизнеса.

 

Проектът Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, беше представен на пресконференция на 15 юни 2018 г. в Конферентната зала на Библиотеката на Технически университет - Габрово.

На пресконференцията присъстваха Областният управител – г-жа Невена Петкова, Кметът на Община Габрово – г-жа Таня Христова, Председателят на Общински съвет Габрово – г-жа Лена Георгиева, г-жа Радосвета Кочева – главен експерт и г-н Илиян Томов – старши експерт от Главна дирекция „Верификация”, отдел „Техническа верификация” на Управляващия орган, членове на екипите за управление и изпълнение на проекта, ръководители и представители на партньорите и асоциираните партньори, както и медии, отразяващи събитието.

 

DSC 3524

 

DSC 3531

 

DSC 3534

DSC 3535

 

DSC 3538

 

DSC 3549

 

Повече информация за проекта може да намерите тук.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОЕКТ BG05M20P001-1.002-0023 - ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ

 

Във връзка с изпълнението на проект Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, Договор № BG05M20P001-1.002-00238/30.03.2018 г., финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие, ще се проведе встъпителна пресконференция за представяне на проекта на 15.06.2018 г. от 15.00 в конферентната зала на Библиотеката на Технически университет – Габрово.

Каним представителите на медиите и всички заинтересовани страни да присъстват.

                                                         ПРОГРАМА
14.30 - 15.00     Регистрация на участниците
15.00 - 15.30     Откриване, представяне на участниците
15.30 - 16.00     Представяне на предвидените дейности и очаквани резултати по проекта
16.00 - 16.30     Дискусия

Покана за събитието

 

На 23 май 2018 г. от 14.00 ч. в Университетска библиотека беше проведен тържествен Академичен съвет по случай 24 май - Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост и церемония по удостояване на проф. д-р Елмар Хайнеман, Ректор на Университета за приложни науки - Шмалкалден, с почетното звание „Доктор хонорис кауза” на Технически университет - Габрово. На проф. д-р Елмар Хайнеман бяха връчени специално изработени папирус, почетен знак и плакет с надпис, а след церемонията по награждаването му той изнесе академично слово на тема:„Фактори на успеха в международното сътрудничество между висшите училища”. Според утвърдени в Университета традиции на тържеството бяха наградени студенти за високи постижения и отличен успех, преподаватели и служители за 30-годишна дейност в Университета, а така също и пенсионирани през годината преподаватели и служители.

 

DSC 2901   DSC 2968   DSC 2999
         

 

DSC 2963   DSC 3009   DSC 3117

 

 

 

         

 

Технически университет – Габрово
обявява допълнителен прием на документи за стипендии по показател „среден семестриален успех” на студенти, обучаващи се в специалности по приоритетни професионални направления през летния семестър на 2017/2018 учебна година

 

Изисквания към студентите:
- Да се обучават в специалности от приоритетните професионални направления, включени в списъка по чл. 9, ал. 8 от ЗВО, редовна форма на обучение /с изключение на приетите по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, буква „б” и чл. 21, ал. 2 и 3 от ЗВО/.
-  Да са положили успешно всички изпити до момента на кандидатстване.
- Средният успех от предходните два семестъра - летен на учебната 2016/2017 и зимен семестър на учебната 2017/2018 година, за студентите първи курс – успеха от предходния семестър на учебната 2017/2018 година, да не е по-нисък от 4,00.
- Да не са прекъснали или повтарящи учебната година, с изключение на повтарящите поради болест и студентките-майки, прекъснали поради бременност, раждане и отглеждане на дете.

 

Документи за кандидатстване:
-  Искане – декларация за отпускане на стипендия – купува се от книжарницата.
- Уверение с изчислен успех от съответната факултетна канцелария.
-  Разпечатан IBAN на сметка, която да е лична на студента, в български лева и открита в банка в страната.

 

Подаването на документите се извършва лично в периода от 28.05.2018 г. до 08.06.2018 г. включително в стая № 1015 в сграда Учебен корпус № 1, от 15 до 17 часа всеки работен ден.

 

Обявяване на Класирането – на 12.06.2018 г.

ТЕХНИЧЕСКИ  УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО

Университетски център за международни програми и проекти

 сграда Ректорат, стая 3209, тел.: 827 559

 

О Б Я В Я В А  

 

Прием на заявления за участие в преподавателски мобилности с цел преподаване/обучение и мобилности на непреподавателски състав по програма „Еразъм+” за академичната 2018/2019 година в партньорско чуждестранно висше училище.

Изисквания към заявителите:

  1. Да са преподаватели или административен персонал в ТУ-Габрово;
  2. Минималният брой дни на мобилността е 2 дни без дните за път;
  3. Преподавателите и административният персонал имат право на едно участие за академичната 2018/2019 година.

Срок за подаване на заявленията: 29.06.2018г. (стая 3209, сграда Ректорат)

За информация относно програма „Еразъм+”

Или на тел. 066/ 827 559, Надежда Пангелова,

Заявление за участие в преподавателски мобилности с цел преподаване/обучение и мобилности на непреподавателски състав

Управителният съвет на
Българската академия на науките
открива процедура за избор на директор на
Национална лаборатория по компютърна вирусология

За директори на постоянно научно звено могат да се кандидатират (съгласно чл. 42 , ал. 1 от Устава на БАН) хабилитирани учени, доктори на науките, член-кореспонденти (дописни членове) или академици (действителни членове), които се назначават въз основа на избор на основна работа в постоянното научно звено.

Документите за участие в процедурата са: молба до УС на БАН, научна автобиография по примерен въпросник,списък на научните трудове,списък на цитатите, списък на патентите и авторските свидетелства, документи за реализирани научно-приложни разработки, копия от дипломите за висше образование, научни степени и академични длъжности, програма на кандидата за управление и развитие на академичното звено, декларация за сътрудничество на структурите на ДС, други документи по преценка на кандидата.

     Краен срок за подаване на документите: 29 май 2018 г.

Документите се подават в БАН-Администрация, ул. „15 ноември“ No 1, кабинет 234, тел. 979 5360  от 10.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 16.00 ч.

 

За повече информация тук.

Kореспондентско гласуване втори тур за избор на членове на АС:
ще се проведе на 16 до 19 април от 10:00 - 15:00 часа. 2018г.
стая 3202 - Ректорат