Последни новини

Последни новини (79)

 

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО
Университетски център за международни програми и проекти
сграда Ректорат, стая 3209, тел.: 827 559
О Б Я В Я В А


Прием на заявления за участие в преподавателски мобилности с цел преподаване/обучение и мобилности на непреподавателски състав по програма „Еразъм+”, проект № 2019-1-BG01-KA103-061312 за академичната 2019/2020 година в партньорско чуждестранно висше училище или друга публична, или частна организация от страни-участнички в програмата, чиято дейност е свързана с пазара на труда или областите на образованието, обучението и младежта.
Изисквания към заявителите:
1. Да са преподаватели или административен персонал в ТУ-Габрово;
2. Минималният брой дни на мобилността е 2 дни без дните за път;
3. Преподавателите и административният персонал имат право на едно участие за академичната 2019/2020 година.
Срок за подаване на заявленията: 28.06.2019 г. (стая 3209, сграда Ректорат)
За информация относно програма „Еразъм+” : https://www.tugab.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=363&catid=63&lang=bg&Itemid=349
https://www.tugab.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=98&catid=63&lang=bg&Itemid=349
Или на тел. 066/ 827 559 - Надежда Пангелова
Заявление за участие в преподавателски мобилности с цел преподаване/обучение и мобилности на непреподавателски състав

 

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО
Университетски център за международни програми и проекти
сграда Ректорат, стая 3209, тел.: 827 559
О Б Я В Я В А


Прием на заявления за участие в студентски мобилности с цел обучение/практика по програма „Еразъм+”, проект № 2019-1-BG01-KA103-061312 за академичната 2019/2020 година в партньорско чуждестранно висше училище или друга публична, или частна организация от страни-участнички в програмата.
Изисквания към заявителите:
1. Да са студенти/докторанти в ТУ-Габрово независимо от формата на обучение (редовна или задочна). За ОКС «бакалавър» при участие с мобилност с цел обучение, студентът трябва да е завършил първата година от своето обучение;

2. Минимален среден успех от следването до момента - Добър 4.00, удостоверен чрез приложена академична справка. За магистрите се взема под внимание успеха от дипломата за бакалавърската степен, а за докторантите - оценката от докторантския минимум;

3. Знание на езика, който се изисква от приемащата институция;

4. За студентска мобилност с цел обучение - обучението трябва да има продължителност минимум 3 и максимум 12 месеца в партньорска висша учебна институция, притежаваща Еразъм харта, и с която ТУ-Габрово има сключено Еразъм + споразумение за обмен на студенти в същата област на знание/специалност;

5. За студентска мобилност с цел практика (стаж) – практиката (стажът) трябва да има продължителност минимум 2 месеца и максимум 12 месеца в висши учебни заведения, технологични центрове, научноизследователски институти, центрове за обучение, търговски предприятия и др. в рамките на европейските програмни държави (с изключение на институциите на ЕС, посолствата и дипломатическите мисии на институциите, ангажирани с управлението на европейските програми и инициативи). Стажовете се реализират при наличие на съвместни договори или писма за съгласие от приемащата институция/организация.
Срок за подаване на заявленията: 28.06.2019 г. (стая 3209, сграда Ректорат)
За информация относно програма „Еразъм+” : https://www.tugab.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=96&catid=77&lang=bg&Itemid=349
https://www.tugab.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=95&catid=77&lang=bg&Itemid=349
Или на тел. 066/ 827 559 - Надежда Пангелова
Заявление за участие в студентска мобилност с цел обучение/практика

На 14 и 15-ти май в Технически университет - Габрово се проведе състезание по чертане в CAD среда, което е първото събитие организирано от членовете на BEST Gabrovo. Състезанието беше под наслов "Come And Draft", като в него премериха сили 13 участника. Задачите, върху които работиха студентите бяха зададени и оценени от инженерите на „Мехатроника АД“ и „М+С Хидравлик АД“.
Наградите бяха осигурени от официалния вносител на SolidWorks за България – „ДиТра ООД“, като голямата награда е едноседмичен сертифициран курс по SolidWorks в учебния център на ДиТра.
На 15 май доц. Железаров – Зам. Ректор по НИР поздрави участниците и връчи наградите на победителите. Първото място зае Теньо Николаев Бакалов от специалност „Компютърни технологии в машиностроенето“ - 2-ри курс. Второто място бе отредено на Ганка Петрова Тодорова от специалност „Компютърни технологии в машиностроенето“- 4-ти курс, а третото място зае Батохан Метин Хали от специалност „Мехатроника“ - 1-ви курс.
Доц. Железаров пожела още нови успехи на студентите от Технически университет-Габрово и нови инициативи на членовете на BEST Gabrovo.

 

nagradi 1   nagradi 2   nagradi 3   nagradi 4

izlojba 1

По случай 24 май - Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост в Университетската библиотека ще бъде представена изложбата „Св. Климент – просветителят”, която е посветена на 1100 годишнината от Успението на Св. Климент Охридски. В 14 тематични  постерни табла ще се представи разказът за живота и делото на Климент Охридски и споменът за него в цялостния исторически път на българския народ като основен символ на националната ни идентичност.

Изложбата е подготвена от Кирило-Методиевския научен център (КМНЦ) в сътрудничество с Македонския научен институт, Института за исторически изследвания и Научния архив на БАН. Автор на изложбата е доц. д-р Десислава Найденова от КМНЦ.

 

izlojba 2   izlojba 3   izlojba 4

 

На 19.04.2019 г. катедра „Автоматика, информационна и управляваща техника” (АИУТ) отбеляза 20-годишния си юбилей. Катедрата е основана през 1999 г. във факултет „Електротехника и електроника” на университета и отговаря за обучението на бакалаври, магистри и докторанти в областта на автоматиката и управляващата техника. Първи ръководител на катедрата е проф. Радослав Радев, от 2008 до 2016 г. ръководител е проф. Тошко Ненов, а от 2016 г. – доц. Драгомир Чантов. През годините на своето съществуване в катедрата са подготвени стотици инженери по автоматика, които са намерили своята реализация в много фирми в България и чужбина. От 2019 г. катедрата ще осигурява обучение по нова специалност – „Автоматика, роботика и компютърни управляващи системи”, учебният план и материалната база по която отговарят на най-новите тенденции в областта на автоматиката и роботиката. Характерно за катедра „АИУТ” е, че материалната й база е на ниво, напълно отговарящо на актуалните към момента световни тенденции и стандарти в областта на автоматиката и роботиката. Част от катедрените лаборатории, оборудвани с помощта на водещи фирми, са лабораториите по средства за автоматизация - SIEMENS, по индустриална автоматизация - BECKHOFF, по управляваща техника - АМК, по програмируеми контролери – UNITRONICS, по индустриални роботи - FANUC.

 

 

DSC03708    DSC03730    DSC 0844 
         
 DSC 0937    DSC 6461    DSC 6469

 

 

Тържеството по повод юбилея на катедрата беше съчетано с откриване на модернизирана със съвременни програмируеми логически контролери лаборатория по средства за автоматизация – SIEMENS.Първата лаборатория по средства за автоматизация на Siemens в катедра АИУТ е открита преди повече от 15 години и оттогава досега непрекъснато е обновявана, включително и с дарения от Siemens България ЕООД. Събитието беше уважено от главния изпълнителен директор на SIEMENS България ЕООД д-р инж. Боряна Манолова, Ректора на ТУ-Габрово проф. дтн Райчо Иларионов, председателят на съвета на настоятелите на ТУ-Габрово инж. Николинка Хинкова, представители на техническите университети в България, партньори на катедра „АИУТ” от бизнеса, както и настоящи и бивши преподаватели от катедрата и университета.

 

 

 

Уважаеми госпожи и господа,

Каним Ви да присъствате на тържествен Академичен съвет по случай 24 май - Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост и удостояване на проф. д-р инж. Емил Колев, преподавател в Университета за приложни науки - Шмалкалден, Германия, с почетното звание „Доктор хонорис кауза” на ТУ - Габрово на 22.05.2019 г. /сряда/ от 15.00 ч. в Университетска библиотека. На мероприятието ще бъдат наградени студенти за високи постижения и отличен успех, преподаватели и служители за 30-годишна дейност в Университета, и пенсионирани през годината преподаватели.

Технически университет - Габрово ще организира и традиционен спортен празник за студенти, преподаватели и служители, който ще се проведе в местността „Соколски манастир” на 23.05.2019 г. /четвъртък/ от 10.00 ч.

Ще се радваме, ако имате възможността да присъствате на проявите.

От Ръководството на Университета

Науката среща регионите

24 Април 2019, 3:01 pm
Публикувана в Последни новини

 

На 23 и 24 април 2019 г. в библиотеката на Технически университет-Габрово се проведе ХХI-та ежегодна конференция на Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия. Вторият ден на конференцията беше посветен на проект „Науката среща регионите“, в който Община Габрово е една от двете български организации, защитили събития пред Съвместния изследователски център (JRC) на Европейската комисия.
Доц. Железаров – Зам.-Ректор на ТУ-Габрово и водещ координатор на проект BG05M20P001-1.002-0023 - Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“ взе участие в конференцията, в панел „Регионални и местни политики за енергийна ефективност и адаптация на климата“. Доц. Железаров представи инициативите на Технически университет –Габрово в област „Мехатроника и чисти технологии“ – един от четирите сегмента от Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020г., разработена от Министерството на икономиката. В рамките на конференцията беше представен проектът Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, чрез който ще се създадат интелигенти и устойчиви научно-приложни иновации, отговарящи на съвременните предизвикателства.

 

Science meets regions 3   Science meets regions 2
Science meets regions 4   Science meets regions 1

 

На 12.04.2019 г. на официално посещение в ТУ-Габрово бяха г-н Изет Волкан – Председател на търговско-промишлена палата в гр. Чорлу, Р. Турция, Главния секретар на палата –г-н Ибрахим Карагьоз и г-н Ахмет Юзгюн – Директор на Областна дирекция на младежта и спорта на Текирда, Р. Турция. Проф. Иларионов представи ТУ-Габрово пред гостите и сподели за новите инициативи в областта на обучението, проектната дейности и международното сътрудничество. Гостите посетиха лабораториите и корпусите на Университета и се запознаха с условията за обучение на студентите.

Бяха обсъдени идеи за съвместно сътрудничество и възможности за развитие на бъдещи инициативи.

deligacia 1   deligacia 2
deligacia 3   deligacia 4

 

50 godini tu gabrovoКатедра „Електроника“ чества своя 50 годишен юбилей на 5 април 2019 г. На юбилея присъства ръководството на Университета и факултет „Електротехника и електроника“, настоящи и бивши преподаватели, представители на фирмите АПРОНЕКС,  АМК,  ЕЛНА, Шнайдер Електрик,  Ултрафлекс, ДMтех, Squilline , Унитраф, SMA Електроникс.
Катедра “Електроника” е основана по предложение на Ръководството на Висшия Общотехнически Задочен Институт (ВОЗИ) – Габрово и лично на тогавашния му ректор доц. Весел Савов с първоначално наименование “Полупроводникова и промишлена електроника” със Заповед № 2338 от 15 май 1968 година на Министъра на Народната просвета на Народна Република България. Предложението за създаване на катедра „Електроника” е подкрепено и от Съвета на директорите на промишлените предприятия в Габрово и окръга, като всички институции и предприятия в Габрово оказват голяма материална, кадрова и морална подкрепа при създаването и развитието на катедрата.
Настоящият ръководител на катедрата проф. Николай Маджаров, изказа специални благодарности към дългогодишните преподаватели, завършили своят трудов път в катедрата-юбиляр - проф. Тодор Тодоров,  проф. Иван Колев, доц. Христо Хинов, доц. Димитър Гиргинов, доц. Цани Цанев, доц. Пенчо Георгиев,  доц. Христо Караилиев, доц. Андрей Кирчев, доц. Иван Савчев, доц. Петко Жечев, гл. ас. Стефан Милчев, гл. ас. Стефан Станев, доц. Велимира Тодорова и доц. Минчо Симеонов. Това са хора, отдали младостта си, цялата си творческа сила и енергия и свързали своя жизнен път със създаването и развитието на катедра „Електроника”, за което пазят в сърцата си, свиден спомен от живота си в катедрата и в Университета.
От създаването на катедрата са дипломирани  над 7000 инженери и защитени над 50 дисертации. Инженерите, дипломирани в катедра „Електроника“, намериха успешна професионална реализация в различни фирми, както у нас, така и в чужбина - Англия, САЩ, Канада, Германия и др. Най-добрите от тях са водещи специалисти във фирмите АМК, Апронекс, Дейзи Технолоджи, Елна, Конселт,  Мехатроника, SMA ЕЛЕКТРОНИКС, Ники Пласт,  Спарки, Стемо, STS, Унитраф и др.
За да отговори на новите тенденции и изискванията на икономиката в страната, от тази година катедра „Електроника“ разкри нова специалност, „Промишлена и автомобилна електроника“ за образователно-квалификационна степен „бакалавър“.
Една от тенденциите в катедрата през целия период на развитието ѝ е да се поддържат много добри връзки с фирмите, с цел по-добрата практическа подготовка на студентите и по-лесната им адаптация при реализация в професията.  Във връзка с това през годините фирмите от областта на електрониката и автоматиката „Джонсън Контролс” – България и ZMDI – Варна спонсорираха създаването на две научно-изследователски лаборатории. В чест на петдесет годишния юбилей бяха разкрити още две лаборатории на фирмите – Шнайдер Електрик и Ултрафлекс, което е всъщност най- големият подарък за катедрата на този юбилей.
През последните години се оформи едно ново научно направление  в катедра „Електроника“ - безконтактното предаване на електрическа енергия. Извършени са разработки  и внедрявания във фирмите Tetrа Pak, Италия и Herrmann, Германия, които са  защитени с три патента.  Тези резултати послужиха за реализирането на Европейски проект “FASTINCHARGE”, финансиран по Седма рамкова програма (FP7) в периода 2012-2015г. - Безконтактен заряд на електрически автомобили в статичен и динамичен режим.
Независимо от редуцирания състав, колективът на катедра „Електроника“ продължава традициите, на задълбочени научни изследвания и иновативни решения. Тези интереси намират отражение в значителна публикационна дейност, като за последните десет години, преподавателите от катедрата имат участие в над 200 научни публикации и 25 учебници и учебни пособия. Участвали са в пет европейски проекта.
Колективът на катедрата изказва благодарност и уважение към труда на всеки един от бившия и настоящ академичен състав на Технически Университет-Габрово, партньори и приятели на катедрата,  допринесли за постигнатите високи резултати в учебната и научна дейност и международното сътрудничество. Това е основата и залог за бъдещи успехи през следващите десетилетия.
И както е редно за един такъв юбилей, тържеството продължи с приветствия, спомени,  празничен коктейл и много настроение.

  

 

 

ОТКРИТА Е
ПЪРВАТА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ПРОЕКТ
BG05M20P001-1.002-0023 - ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ

„ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕХАТРОННИ, ЕКО- И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ“


На 04.04.2019 г. в Технически университет – Варна беше открита първата лаборатория по проект Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“.  Лабораторията „Изследване на подводни шумове, сигнали и вибрации на морски съдове и съоръжения“ е част от лабораторен комплекс „Интелигентни мехатронни системи за измерване и контрол“ и се намира в зала 514а в сградата на Електротехническия факултет на Технически университет - Варна. За целите на научно-изследователската работа са купени 3 хидрофона (подводни микрофони) на датската фирма Brüel&Kjær тип 8104; 4-канален усилвател на слаби хидроакустични сигнали (от хидрофони) - Bruel&Kjaer модел 2692-А “NEXUS”  и термографска камера - Testo 890-2. За апаратурата са инвестирани 222 000 лв.

На откриването на лабораторията присъстваха представители на: Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“; Българската национална асоциация по корабостроене и кораборемонт; Център по хидро- и аеродинамика – БАН; Институт по океанология – БАН; Институт по рибни ресурси –БАН, медии, представители на бизнеса и заинтересовани страни.

Лабораторията беше открита от проф. д-р инж. Вълчев – Ректор на ТУ-Варна и проф. дтн инж. Райчо Иларионов – Ректор на ТУ-Габрово. Проф. Вълчев сподели, че ТУ-Варна има традиции и опит в морските технологии, а научния екип на лабораторията ще бъде разширен с докторанти и млади учени. Двамата ректори споделиха виждането, че чрез проекта ще се засили връзката бизнес-научни изследвания университети, което ще се отрази на развитието на икономиката и обществото.

 

IMG 20190404 140301
 
 IMG 20190404 140402   IMG 20190404 140441 BURST001 COVER 
         
 IMG 20190404 142712    IMG 20190404 144734    IMG 20190404 142829 1

 

Прессъобщение за медиите.