Последни новини

Последни новини (57)

На 2 август 2019 г. в Конферентната зала на библиотеката на Технически университет-Габрово се проведе работна среща с участието на доц. д-р Евгени Евгениев, отговарящ за сектор „Наука“ в Постоянното представителство на Република България и проф. Костадин Костадинов, съветник на министъра на образованието и науката.
В рамките на срещата беше представен анализ на конкурентоспособността на българската наука в „Хоризонт 2020“ и рамката на бъдещата „Хоризонт Европа“ (мисии и партньорства, клъстери, подкрепа за групата на разширяването и др.). Разгледани бяха съществуващите партньорства между наука и бизнес в България и обратна връзка за бъдещи перспективи за участие в публично-частни партньорства в Европа в периода 2021-2027 г. Представителите на различни институции и преподавателите получиха консултация относно процесът на стратегическо планиране за бъдещата програма за учените и се проведоха дискусии за възможните лостове, които могат да се използват в Брюксел за по-добро позициониране на българските научни организации и университети. Повече информация за събитието може да намерите тук.

horizont 2020 1   horizont 2020 2

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО
Университетски център за международни програми и проекти
сграда Ректорат, стая 3209, тел.: 827 559
О Б Я В Я В А


Втори прием на заявления за участие в преподавателски мобилности с цел преподаване/обучение и мобилности на непреподавателски състав по програма „Еразъм+”, проект № 2019-1-BG01-KA103-061312 за академичната 2019/2020 година в партньорско чуждестранно висше училище или друга публична, или частна организация от страни-участнички в програмата, чиято дейност е свързана с пазара на труда или областите на образованието, обучението и младежта.
Изисквания към заявителите:
1. Да са преподаватели или административен персонал в ТУ-Габрово;
2. Минималният брой дни на мобилността е 2 дни без дните за път;
3. Преподавателите и административният персонал имат право на едно участие за академичната 2019/2020 година.
Краен срок за подаване на заявленията: 30.09.2019 г. , 17.00 часа (стая 3209, сграда Ректорат)
За информация относно програма „Еразъм+” : https://www.tugab.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=363&catid=63&lang=bg&Itemid=349
https://www.tugab.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=98&catid=63&lang=bg&Itemid=349
Или на тел. 066/ 827 559 - Надежда Пангелова
Заявление за участие в преподавателски мобилности с цел преподаване/обучение и мобилности на непреподавателски състав
Съгласие за за обработка на личните данни във връзка с преподавателска мобилност

 

СТАРТИРАХА РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИТЕ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ
BG05M20P001-1.002-0023 –
ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ
„ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕХАТРОННИ, ЕКО- И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ“

eco 2На 26 юни 2019 г. в трети корпус на Технически университет-София, филиал Пловдив, се проведе официална церемония „Първа копка“, с която стартира ремонт и преустройство на част от съществуваща сграда по проект BG05M20P001-1.002-0023 - Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“.
Официални гости на церемонията бяха кмета на Община Пловдив – инж. Иван Тотев, представител на Министерството на образованието и науката от дирекция „Наука“ и представител на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
На мероприятието присъстваха партньорите и асоциираните партньори по проекта от Централната лаборатория по приложна физика - БАН, Институт по роботика към БАН, филиал Пловдив, клъстер „Зелена Синергия“, клъстер „Тракия икономическа зона“ и медии.
Проф. дтн инж. Райчо Иларионов – ректор на ТУ-Габрово и ръководител на екипа за управление на проекта и проф. д-р инж. Въльо Николов директор на филиал Пловдив на ТУ-София и Зам. Ръководител на проекта направиха символична „първа копка” на строителния обект. Приветствия към присъстващите отправиха инж. Тотев, проф. дтн инж. Иларионов и проф. д-р инж. Николов. eco 1
Те подчертаха, че основните дейности на проекта предвиждат извършване на пазарно-ориентирани научни изследвания от водещи изследователи и техните екипи в две направления: „Интелигентни мехатронни системи и технологии“ и „Енергоспестяващи системи и чисти технологии“. Проектът е на обща стойност 23 569 719, 17 лева, от които 20034261,29 лв. европейско и 3535457,88 лв. национално съфинансиране, осигурени по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.
За нуждите на Центъра за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии" ще се ползват 3 645 кв. м. от сградата, заемаща трети корпус на Технически университет-София, филиал Пловдив, която е със статут на групов археологически и архитектурно-строителен паметник на културата, паметник на урбанизма и културния пейзаж.
Ремонтно-възстановителните работи по покрива и фасадата на сградата и вътрешните пространства са на обща стойност 2 223 300, 80 лв. След ремонтните дейности ще се обособят 20 лабораторни помещения, зала за обучение, зала за конференции, помещения за научно-информационно звено и офис за партньорските организации, заедно с прилежащите общи части, санитарни възли, стълбища и коридори.
Лабораторните комплекси са предназначени за извършване на научни изследвания и приложни услуги, като разработки на продукти и технологии, изпитания, калибриране и контрол в следните области: „Компютърни технологии и електроника“; „Разпределени системи и интелигентни сензорни мрежи в мехатрониката“; „Роботика и интелигентни системи за автоматизация“; „Интелигентни мехатронни системи в транспортните средства и индустрията“; „Интелигентни мехатронни системи за измерване и контрол“; „Енергоспестяващи системи и технологии за проектиране и производство на високо-технологични продукти“ и „Интелигентни енергоспестяващи системи и технологии“.

 

 

Фирма „Кяшиф“ ЕООД организира за студенти от ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО посещение на производствената база на фирмата в гр. Джебел, обл. Кърджали.
„Кяшиф“ ЕООД е водещ производител на хидравлични цилиндри в България и Европа. Фирмата има най-богатото продуктово портфолио за страната в този бранш. Материалната база е разпределена в два завода и в трети, който е в строеж. „Кяшиф“ ЕООД е една от най-старите фабрики в областта и същевременно най-иновативната такава.
Посещението ще се осъществи на 01.07.2019 г. (понеделник). Транспортът и нощувките са осигурени от фирма „Кяшиф“ ЕООД. Записване на желаещите студенти се извършва до 21.06.2019 г. във факултетните канцеларии на Технически университет - Габрово или на телефон: 0878055694 за записвания и допълнителна информация.

Всички от ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО са добре дошли!
Ще се радваме да ви посрещнем в „Кяшиф“ ЕООД.

На 22 май в университетската библиотека се проведе тържествен Академичен съвет. Празнична атмосфера създаде изложбата „Св. Климент – просветителят”, която е посветена на 1100 годишнината от Успението на Св. Климент Охридски. Изложбата е подготвена от Кирило-Методиевския научен център (КМНЦ) в сътрудничество с Македонския научен институт, Института за исторически изследвания и Научния архив на БАН.
На тържественото събитие Ректорът на ТУ-Габрово проф. Иларионов връчи грамоти за отличен успех на студентите от Университета и за успешно представяне на олимпиади и състезания, както и награди преподаватели за дългогодишна работа в ТУ-Габрово. На събитието проф. д-р инж. Емил Колев от Университета за приложни науки-Шмалкалден, Германия получи почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на ТУ-Габрово за принос в развитието и укрепването на международното сътрудничество в областта на науката и образованието.

doctor honoris kauza 3 2019   doctor honoris kauza 2 2019   doctor honoris kauza 1 2019


На 23 май в Соколския манастир се проведе традиционния спортен празник. Студенти, преподаватели, служители и гости на университета участваха в спортни игри и състезания.

sporten praznik 1 2019   sporten praznik 2 2019   sporten praznik 3 2019

 

„ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕХАТРОННИ, ЕКО- И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ“

informacionen den 2019На 16.05.2019 г. във филиал Пловдив на Технически университет - София се проведе информационен ден по проект Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура „Изграждане и развитие на центрове за компетентност”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.
На информационния ден присъстваха представители на партньорите по проекта, асоциираните партньори и медии.
Проф. Николов – Директор на филиал Пловдив при Технически университет-София и Зам. Ръководител на проекта откри информационния ден, като представи партньорите, асоциираните партньори, основната цел и срокът за реализиране на проекта. Приветствие към участниците отправиха проф. дтн инж. Райчо Иларионов – Ректор на Технически университет –Габрово и Ръководител на екипа за управление на проекта и проф. д-р инж. Иван Кралов – Зам. -Ректор на ТУ-София.
Основните дейности и постигнатият напредък по проекта бяха представени от доц. Илия Железаров – Зам. Ректор по научноизследователска работа в Технически университет-Габрово и водещ координатор на проекта.
В рамките на проекта са предвидени 8 дейности, чрез които ще се постигне основната цел на проекта, а именно: изграждане на устойчиво функциониращ национален Център по компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", в който трите страни на „триъгълника на знанието“ – образование, научни изследвания и бизнес, се намират в ефективно и динамично взаимодействие. Доц. Железаров представи информация за предприетите действия, като акцентира върху дейностите: значително модернизиране на съществуващи специализирани научноизследователски инфраструктури и закупуване на оборудване.
В рамките на информационния ден участниците проведоха дискусия и уточниха бъдещите научни дейности с оглед постигането на заложените индикатори за изпълнение.

 

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО
Университетски център за международни програми и проекти
сграда Ректорат, стая 3209, тел.: 827 559
О Б Я В Я В А


Прием на заявления за участие в преподавателски мобилности с цел преподаване/обучение и мобилности на непреподавателски състав по програма „Еразъм+”, проект № 2019-1-BG01-KA103-061312 за академичната 2019/2020 година в партньорско чуждестранно висше училище или друга публична, или частна организация от страни-участнички в програмата, чиято дейност е свързана с пазара на труда или областите на образованието, обучението и младежта.
Изисквания към заявителите:
1. Да са преподаватели или административен персонал в ТУ-Габрово;
2. Минималният брой дни на мобилността е 2 дни без дните за път;
3. Преподавателите и административният персонал имат право на едно участие за академичната 2019/2020 година.
Срок за подаване на заявленията: 28.06.2019 г. (стая 3209, сграда Ректорат)
За информация относно програма „Еразъм+” : https://www.tugab.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=363&catid=63&lang=bg&Itemid=349
https://www.tugab.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=98&catid=63&lang=bg&Itemid=349
Или на тел. 066/ 827 559 - Надежда Пангелова
Заявление за участие в преподавателски мобилности с цел преподаване/обучение и мобилности на непреподавателски състав

 

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО
Университетски център за международни програми и проекти
сграда Ректорат, стая 3209, тел.: 827 559
О Б Я В Я В А


Прием на заявления за участие в студентски мобилности с цел обучение/практика по програма „Еразъм+”, проект № 2019-1-BG01-KA103-061312 за академичната 2019/2020 година в партньорско чуждестранно висше училище или друга публична, или частна организация от страни-участнички в програмата.
Изисквания към заявителите:
1. Да са студенти/докторанти в ТУ-Габрово независимо от формата на обучение (редовна или задочна). За ОКС «бакалавър» при участие с мобилност с цел обучение, студентът трябва да е завършил първата година от своето обучение;

2. Минимален среден успех от следването до момента - Добър 4.00, удостоверен чрез приложена академична справка. За магистрите се взема под внимание успеха от дипломата за бакалавърската степен, а за докторантите - оценката от докторантския минимум;

3. Знание на езика, който се изисква от приемащата институция;

4. За студентска мобилност с цел обучение - обучението трябва да има продължителност минимум 3 и максимум 12 месеца в партньорска висша учебна институция, притежаваща Еразъм харта, и с която ТУ-Габрово има сключено Еразъм + споразумение за обмен на студенти в същата област на знание/специалност;

5. За студентска мобилност с цел практика (стаж) – практиката (стажът) трябва да има продължителност минимум 2 месеца и максимум 12 месеца в висши учебни заведения, технологични центрове, научноизследователски институти, центрове за обучение, търговски предприятия и др. в рамките на европейските програмни държави (с изключение на институциите на ЕС, посолствата и дипломатическите мисии на институциите, ангажирани с управлението на европейските програми и инициативи). Стажовете се реализират при наличие на съвместни договори или писма за съгласие от приемащата институция/организация.
Срок за подаване на заявленията: 28.06.2019 г. (стая 3209, сграда Ректорат)
За информация относно програма „Еразъм+” : https://www.tugab.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=96&catid=77&lang=bg&Itemid=349
https://www.tugab.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=95&catid=77&lang=bg&Itemid=349
Или на тел. 066/ 827 559 - Надежда Пангелова
Заявление за участие в студентска мобилност с цел обучение/практика

На 14 и 15-ти май в Технически университет - Габрово се проведе състезание по чертане в CAD среда, което е първото събитие организирано от членовете на BEST Gabrovo. Състезанието беше под наслов "Come And Draft", като в него премериха сили 13 участника. Задачите, върху които работиха студентите бяха зададени и оценени от инженерите на „Мехатроника АД“ и „М+С Хидравлик АД“.
Наградите бяха осигурени от официалния вносител на SolidWorks за България – „ДиТра ООД“, като голямата награда е едноседмичен сертифициран курс по SolidWorks в учебния център на ДиТра.
На 15 май доц. Железаров – Зам. Ректор по НИР поздрави участниците и връчи наградите на победителите. Първото място зае Теньо Николаев Бакалов от специалност „Компютърни технологии в машиностроенето“ - 2-ри курс. Второто място бе отредено на Ганка Петрова Тодорова от специалност „Компютърни технологии в машиностроенето“- 4-ти курс, а третото място зае Батохан Метин Хали от специалност „Мехатроника“ - 1-ви курс.
Доц. Железаров пожела още нови успехи на студентите от Технически университет-Габрово и нови инициативи на членовете на BEST Gabrovo.

 

nagradi 1   nagradi 2   nagradi 3   nagradi 4

izlojba 1

По случай 24 май - Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост в Университетската библиотека ще бъде представена изложбата „Св. Климент – просветителят”, която е посветена на 1100 годишнината от Успението на Св. Климент Охридски. В 14 тематични  постерни табла ще се представи разказът за живота и делото на Климент Охридски и споменът за него в цялостния исторически път на българския народ като основен символ на националната ни идентичност.

Изложбата е подготвена от Кирило-Методиевския научен център (КМНЦ) в сътрудничество с Македонския научен институт, Института за исторически изследвания и Научния архив на БАН. Автор на изложбата е доц. д-р Десислава Найденова от КМНЦ.

 

izlojba 2   izlojba 3   izlojba 4