16 Ное 2018

Покана за информационен ден по проект BG05M20P001-1.002-0023 - Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“

 Във връзка с изпълнението на проект Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, Договор № BG05M20P001-1.002-00238/30.03.2018 г., финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие, ще се проведе информационен ден за представяне на напредъка по проекта на 16.11.2018 г. от 15.00 в конферентната зала на Библиотеката на Технически университет – Габрово.

 

Покана: тук