Печат на тази страница

ТУ-ГАБРОВО ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЕКСПЕРТ ПО ПРОЕКТ

16 Юли 2018, 2:43 pm
Публикувана в Последни новини
Прочетена 1154 пъти Последно променена в Понеделник, 16 Юли 2018 15:45

Технически университет-Габровотърси да назначи Експерт по проект BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

Описание на позицията:

Експертът ще работи и ще отговаря за научноизследователската дейност на иновативния продукт по разработката: Линеен оптично-димен пожароизвестител:

Отговаря за изготвянето за, междинните и окончателните отчети по изследователската дейност на иновацията.

Отчита резултатите от направените изследвания.

Отговаря за изготвяне на методиката за провеждане на експериментите и отчитане на резултатите.

Отговаря за свързване на софтуерите на отделните модули на продукта и протоколите за комуникация между отделните микроконтролери.

Теоретично моделиране и симулиране на оптичните процеси.

Избор на оптични предавател и приемник, най-ефективна дължина на вълната при отчитане затихването на оптичния лъч.

Теоретична обосновка и предлагане на тип шумозащитено модулиране на оптичния лъч.

Документиране на резултатите от изследванията по проекта.

Теоретична обосновка и предлагане на шумозашитен физически и логически протокол за комуникация между детектора и дистанционния пулт.

Прилагане на теоретичните модели в практическата разработка на иновативния продукт.

Активно взаимодействие с членовете на екипа и иницииране на технически съвети.

Участие в изпитанията за електромагнитна съвместимост и въздействие на околната среда.

Изисквания към кандидатите:

Образование – висше инженерно, специалност Електроника, Микроелектроника и Сензорна техника

Образователна и научна степен: доктор

Професионален опит: минимум 10 години в областта на теорията и научните изследвания в електрониката, микроелектрониката и сензорната техника.

Часова заетост: 4 часа дневно

Трудов договор: срочен

Необходими документи за кандидатстване:

Заявление

Автобиография

Копие от документи за придобито образование, специалност и квалификация

Копие от документ за придобита онс „доктор”

Копие от трудова и/или служебна книжка или друг документ, удостоверяващ продължителността и областта на професионалния опит

Оценете
(0 гласа)