28 Сеп 2018

Информационен ден по проект Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“

 

На 28.09.2018 г. в Технически университет-Габрово ще се проведе информационен ден по проект BG05M20P001-1.002-0023 Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“.  

Средствата за финансиране на проекта BG05M2ОP001-1.002-0023 Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, са осигурени по Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура „Изграждане и развитие на центрове за компетентност”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Бюджета на проекта е на обща стойност 23 569 719,17 лв., от които 20034261.29 лв. европейско и  3535457.88 лв. национално съфинансиране. Срокът на изпълнение на договорът е от 30 март 2018 г. до 30 ноември 2023 г.

Целта на проекта е изграждане на устойчиво функциониращ  национален Център по компетентност, в който трите страни на „триъгълника на знанието“ – образование, научни изследвания и бизнес, се намират в ефективно и динамично взаимодействие, основаващо се на споделени стратегии, силни и конкретни ангажименти и съвместни научни проекти и партньорство.