ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ ИНЖЕНЕР В ЛАБОРАТОРНА СЕКЦИЯ “ТОЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ НА ДИНАМИЧНИ ВЕЛИЧИНИ В МЕХАТРОНИКАТА”, ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“ ПО ОП НОИР.

29 Ноември 2019, 9:35 am
Публикувана в Последни новини
Прочетена 232 пъти

 

Технически университет – Габрово на основание чл.90, ал.1 и ал.2 от Кодекса на труда и Заповед № З-01-576/29.11.2019 г. на Ректора обявява конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

 

Срок за подаване на документите: от 2 до 6 декември 2019 г. включително

 

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР), съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове, обявява конкурс за заемане на длъжност инженер за работа в лабораторна секция “Точни измервания на динамични величини в мехатрониката” в Технически университет - Габрово.

Длъжност в екипа за изпълнение

Инженер

1

Функции в екипа за изпълнение

Съдейства на изследователи за провеждане на експериментални изследвания в „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, поддържа лабораторното оборудване, измервателна техника и компютърна техника.

2

Необходимо образование

Магистърска степен в професионално направление 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика”

3

Необходима експертиза

Публикации на научни статии или доклади в областта на технически науки се счита за предимство

4

Професионален опит

Минимум 2 години професионален опит като инженер или изследовател

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ректора на ТУ-Габрово);
 • Автобиография (CV европейски формат);
 • Диплома за висше образование;
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация;
 • Трудова книжка/служебна книжка (когато е приложимо);
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата (когато е приложимо);
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо);
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът и бележка от работодателя, удостоверяващ участието му (когато е приложимо);
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо).

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка и/или служебна книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 02.12.2019 г. до 06.12.2019 г. включително всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа на адрес:

Габрово, ул. „Хаджи Димитър“4, Технически университет, стая 3111.

Етапи на конкурса:

 1. Подбор на кандидатите по документи.
 2. Класиране на кандидатите.
 3. Писмено информиране на кандидатите за решението на комисията до 10.12.2019 г.
 4. Назначаване на инженера.

За допълнителна информация:

Росица Донева

Габрово, ул. „Хаджи Димитър“ 4, стая 3111.

Тел: 066 827 380

е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Оценете
(0 гласа)