ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ ИЗСЛЕДОВАТЕЛ R1 И ИЗСЛЕДОВАТЕЛ R2 В ЕКИПА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0023, ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ "ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕХАТРОННИ, EКО- И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ”.

25 Ноември 2019, 2:00 am
Публикувана в Последни новини
Прочетена 227 пъти Последно променена в Понеделник, 25 Ноември 2019 10:24

Технически университет – Габрово на основание чл.90, ал.1 и ал.2 от Кодекса на труда и Заповед № ………………………….. г. на Ректора обявява конкурс за попълване състава на научноизследователския екип за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност: „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Срок за подаване на документите: от 25 до 29 ноември 2019 г. включително

 

Проект BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР), съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове, набира изследователи за работа в лабораторен комплекс „Енергоспестяващи системи и технологии за проектиране и производство на високо-технологични продукти“ в Технически университет - Габрово.

 

 №   Длъжност в екипа за  изпълнение                                                                    Изследовател R1*
 1 Функции в екипа за изпълнение  Провежда експериментални изследвания в Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии
 2 Необходимо образование Магистърска степен в професионално направление 5. Технически науки
 3 Необходима експертиза Публикувани минимум 2 научни статии или доклади в областта на технически науки
 4 Професионален опит Минимум 2 години професионален опит като инженер или изследовател

 

* - Съгласно Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05M2ОP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ R1 е изследовател до защита на докторска дисертация.

 

Необходими документи за кандидатстване:
• Заявление (свободен текст до Ръководителя на проект BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии”);
• Автобиография (CV европейски формат);
• Диплома за висше образование;
• Диплома за ОНС „доктор” (когато е приложимо);
• Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация;
• Трудова книжка (когато е приложимо);
• Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата (когато е приложимо);
• Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо);
• Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът и бележка от работодателя, удостоверяващ участието му (когато е приложимо);
• Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо).

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка и/или служебна книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 25.11.2019 г. до 29.11.2019 г. включително всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа на адрес:
Габрово, ул. „Хаджи Димитър“4, Технически университет, стая 3111.
Етапи на конкурса:
1. Подбор на кондидатите по документи.
2. Класиране на кандидатите.
3. Писмено информиране на кандидатите за решението на комисията до 19.12.2018 г.
4. Назначаване на изследователи.

За допълнителна информация:
Росица Донева
Габрово, ул. „Хаджи Димитър“ 4, стая 3111.
Тел: 066 827 380
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Оценете
(0 гласа)