ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА НАПРЕДЪКА ПО ПРОЕКТ BG05M20P001-1.002-0023 - ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ „ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕХАТРОННИ, ЕКО- И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ“

18 Ноември 2019, 8:12 am
Публикувана в Последни новини
Прочетена 172 пъти

 

На 15.11.2019 г. в Технически университет-Габрово се проведе информационен ден по проект Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура „Изграждане и развитие на центрове за компетентност”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.
На информационния ден присъстваха представители на: Министерството на образованието и науката, управляващия орган на ОП “Наука и образование за интелигентен растеж“; партньорите по проекта, асоциираните партньори и медии.
Основните дейности и постигнатият напредък по проекта бяха представени от доц. Илия Железаров – Зам. Ректор по научноизследователска работа в Технически университет-Габрово и водещ координатор на проекта. В рамките на проекта са предвидени 8 дейности, чрез които ще се постигне основната му цел, а именно: изграждане на устойчиво функциониращ национален център по компетентност, в който трите страни на „триъгълника на знанието“ – образование, научни изследвания и бизнес са в ефективно и динамично взаимодействие.
Проектът предвижда като първи етап реконструкция и модернизиране на сгради или части от тях в ТУ-Габрово, ТУ-София, филиал-Пловдив, СУ „Св. Климент Охридски“ и Институт по роботика при БАН. На този етап са сключени договори на обща стойност 3 815 621,27 лв. без ДДС, от който са изплатени 701,381,63 лв. без ДДС.
Едновременно с реконструкцията на сградите на партньорите по проекта усилията са насочени и към закупуване, инсталиране и въвеждане в експлоатация на високотехнологично оборудване, специализиран софтуер, инструментариум и обзавеждане, което да спомогне за обособяването и функционирането им в лаборатории, обучителни зали и работни помещения. На този етап има сключени договори за доставка на оборудване на обща стойност 2 713 000 лева без ДДС. Част от договореното оборудване е доставено.
В рамките на информационния ден беше подчертан и факта, че е открита първата лаборатория за изследване на подводни шумове, сигнали и вибрации на морски съдове и съоръжения, която е част от лабораторен комплекс „Интелигентни мехатронни системи за измерване и контрол“.
Доставеното оборудване позволява да се провеждат научни и изследвания и вече са публикувани 3 статии за получените резултати в авторитетни научни издания. Научните изследвания се реализират от 10 новоназначени изследователи и 31 върхови специалисти.
В рамките на информационния ден участниците проведоха дискусия и уточниха бъдещите научни дейности с оглед постигането на заложените цели на проекта.

id medii 1   id medii 2   id medii 3
         
id medii 4   id medii 5   id medii 6

 

 

Оценете
(0 гласа)