26 Юни 2019

Покана за официална церемония „Първа копка“ по проект BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии"

 

Уважаеми дами и господа,

Технически Университет - Габрово има удоволствието да Ви покани да присъствате на официална церемония „Първа копка”, по проект № BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Церемонията ще се състои на 26.06.2019 г. (сряда) от 11:00 часа в град Пловдив, район Централен, ул. „Цанко Дюстабанов“ № 8.

С уважение,

ПРОФ. ДТН ИНЖ. РАЙЧО ИЛАРИОНОВ
/Ректор на Технически университет-Габрово/
/Ръководител на ЕУП/

-->