"Прием на заявления за студентски мобилности по програма „Еразъм+” за академичната 2019/2020 година

20 Май 2019, 12:59 pm
Публикувана в Последни новини
Прочетена 282 пъти Последно променена в Понеделник, 20 Май 2019 13:32

 

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО
Университетски център за международни програми и проекти
сграда Ректорат, стая 3209, тел.: 827 559
О Б Я В Я В А


Прием на заявления за участие в студентски мобилности с цел обучение/практика по програма „Еразъм+”, проект № 2019-1-BG01-KA103-061312 за академичната 2019/2020 година в партньорско чуждестранно висше училище или друга публична, или частна организация от страни-участнички в програмата.
Изисквания към заявителите:
1. Да са студенти/докторанти в ТУ-Габрово независимо от формата на обучение (редовна или задочна). За ОКС «бакалавър» при участие с мобилност с цел обучение, студентът трябва да е завършил първата година от своето обучение;

2. Минимален среден успех от следването до момента - Добър 4.00, удостоверен чрез приложена академична справка. За магистрите се взема под внимание успеха от дипломата за бакалавърската степен, а за докторантите - оценката от докторантския минимум;

3. Знание на езика, който се изисква от приемащата институция;

4. За студентска мобилност с цел обучение - обучението трябва да има продължителност минимум 3 и максимум 12 месеца в партньорска висша учебна институция, притежаваща Еразъм харта, и с която ТУ-Габрово има сключено Еразъм + споразумение за обмен на студенти в същата област на знание/специалност;

5. За студентска мобилност с цел практика (стаж) – практиката (стажът) трябва да има продължителност минимум 2 месеца и максимум 12 месеца в висши учебни заведения, технологични центрове, научноизследователски институти, центрове за обучение, търговски предприятия и др. в рамките на европейските програмни държави (с изключение на институциите на ЕС, посолствата и дипломатическите мисии на институциите, ангажирани с управлението на европейските програми и инициативи). Стажовете се реализират при наличие на съвместни договори или писма за съгласие от приемащата институция/организация.
Срок за подаване на заявленията: 28.06.2019 г. (стая 3209, сграда Ректорат)
За информация относно програма „Еразъм+” : https://www.tugab.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=96&catid=77&lang=bg&Itemid=349
https://www.tugab.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=95&catid=77&lang=bg&Itemid=349
Или на тел. 066/ 827 559 - Надежда Пангелова
Заявление за участие в студентска мобилност с цел обучение/практика

Оценете
(0 гласа)