1. Правилник за дейността на Технически университет - Габрово
 2. Етичен кодекс на Технически университет – Габрово
 3. Правилник за устройството и дейността на Контролния съвет на Технически университет - Габрово
 4. Правилник за организацията и дейността на Студентски съвет
 5. Правилник за дейността на Технически колеж - Ловеч
 6. Правилник за прилагане на антикорупционни процедури в Технически университет - Габрово
 7. Правилник за награди, почетни звания и именуване на зали в Технически университет - Габрово
 8. Правила за работа на Етичната комисия на Технически университет - Габрово
 9. Правилник за ползване на студентските общежития и столове
 10. Правила за отпускане на държавни стипендии в Технически университет - Габрово
 11. Правилник за организацията и дейността на Центъра за рейтинг и акредитация при Технически университет - Габрово
 12. Правилник за организацията и дейността на Университетски кариерен център
 13. Правилник за дейността на Университетската библиотека при Технически университет – Габрово
 14. Политика за защита на лините данни в ТУ-Габрово

 

 1. Правилник за организация на учебната дейност
 2. Правилник за натрупване и трансфер на кредити
 3. Правилник за приемане на студенти в Технически университет - Габрово
 4. Правилник за приемане и обучение на докторанти в Технически университет - Габрово
 5. Методически указания за учебна документация в Технически университет - Габрово
 6. Правила за оценяване на знанията и уменията на студентите в Технически университет - Габрово
 7. Правила за практическото обучение в Технически университет - Габрово
 8. Правилник за организиране и провеждане на дистанционна форма на обучение в Технически университет - Габрово
 9. Правилник за работата на преподаватели – групови ръководители в Технически университет - Габрово
 10. Правилник за организацията и дейността на Университетски център за работа с изявени студенти и ученици към Технически университет - Габрово
 11. Правилник за организацията и дейността на Центъра за кандидатстудентски прием при Технически университет - Габрово
 12. Правилник за устройството, дейността и управлението на Център за електронно и дистанционно обучение
 13. Правилник за устройството и дейността на Център за следдипломна квалификация
 14. Правилник за устройството и дейността на Център за професионално обучение
 15. Правилник за признаване на придобито висше образование, образователна и научна степен "доктор" и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища
 16. Правилник за устройството и дейността на Департамента за езиково и специализирано обучение в Технически университет – Габрово
 17. П Р А В И Л А за придобиване на професионално-квалификационни степени от учители, директори и други педагогически специалисти