Технически университет - габрово

Мисия - образование!

Технически университет - Габрово е акредитирано държавно висше училище с 55 годишна история.

Кандидатствайте при нас

Кандидатстудентски прием

Запознайте се с нашите бакалавърски и магистърски програми!

Технически университет - Габрово предлага 17 бакалавърски, 25 магистърски и 26 докторски програми

Вижте всички специалности

Еразъм+

Новата европейска програма за образование и обучение!

Еразъм+ е новата програма на Европейския съюз в областите на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2014 – 2020 г.

Вижте още

Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии”

Вижте още

Социална работа и европейски политики (СРЕП)

 

Магистърската специалност „Социална работа и европейски политики” отговоря на съвременните тенденции в развитието на социалната сфера и на необходимостта от интердисциплинарни специалисти, с компетенции за административно-организационна и професионално-практическа социална работа, основана на добри европейски практики и проектна дейност. Основните цели на специалността са подчинени на необходимостта от непрекъснато професионално усъвършенстване в динамичните социални дейности. Учебният процес се основава на умело съчетаване на новостите с опита и традициите за подготовката на специалисти, способни да управляват и развиват институциите в социалната сфера в съответствие с европейските тенденции, както и да работят за положителна промяна на нагласите при работа с уязвими общности.

srep pic 1Завършилите магистърската специалност „Социална работа и европейски политики” придобиват:
• Широк спектър от теоретични и практически знания, специализирани в областта на решаване на лични, социалноправни и груповообщностни проблеми и надграждащи знанията, придобити в предходните етапи на обучение;
• Високоспециализирани практически и теоретични знания за културните различия във възприятията, вярванията, нагласите и ценностите, които са база за разработване и прилагане на нови оригинални идеи и решения в социалната работа;
• знанията в областта на проектната дейност в социалната сфера;
• Умения за аналитично осмисляне на теориите и практическите аспекти в областта на управлението и координацията на работа в структурите на системите за социална сигурност;
• Умения и компетенции за разрешаване на сложни проблеми чрез прилагането на социални стратегии и стандарти, възприети от европейските политики, и разработване на проекти чрез прилагане на богат набор от практически и познавателни умения и подходи в областта на социалната работа;
• Умения за диагностика и решаване на проблеми чрез интегриране на знания от нови или интердисциплинарни области и генериране на нови знания и процедури, свързани с провеждането на научни изследвания и разработване на изследователски инструментариум в областта на социалните проблеми и междукултурното общуване;
• Умения и компетенции за прилагане на иновативни методи и инструменти при решаване на сложни задачи и проблеми и изработване на рационални, аналитични и гъвкави решения в сферата на социалните дейности;
• Умения за управление на процесите на развитие от обществен и етичен аспект в процеса на професионалната реализация и работа с уязвими лица.

Завършилите специалност „Социална работа и европейски политики” с образователно-квалификационна степен „магистър” могат да се реализират като теренни srep pic 2специалисти и на ръководни позиции в:
- институциите за социалната сигурност, социалната защита и социалното подпомагане, в техните дирекции и отдели;
- администрация на държавно, областно и общинско равнище;
- доставчици на социални услуги;
- структурите на юридическите лица с нестопанска цел;
- екипи за подготовка и управление на проекти в социалната сфера, финансирани от структурните европейски фондове.

Интердисциплинарният характер на специалността осигурява на завършилите висока конкурентоспособност на пазара на труда и успешна професионална реализация. Завършилите имат възможност да продължат обучението си в образователната и научна степен „доктор” и да участват в различни форми на продължаващо обучение.

 

 

Последно на сайта

Научна дейност

 

 

Научноизследователската дейност в Технически университет - Габрово е проучвателна, аналитична, прогнозна, експертна, развойна, технологична, нормативна, внедрителска и други творчески дейности, които увеличават обема на научните знания.

banner noir logo friends nis baner2 buton izvestia buton izvestia site logo3 logo site s LogoProekt PPP4Broadband LogoStudPraktiki

 

 

 

Проф. дтн инж. Райчо Иларионов - Ректор 

Tехнически университет - Габрово е водеща институция за подготовка на висококвалифицирани кадри и провеждане на научни изследвания, отговарящи на европейските стандарти.

Създаден през 1964 година, днес Технически университет-Габрово е модерен европейски университет в обучението по модерни специалности в областта на техниката, технологиите, икономиката, социалната сфера и администрацията. Високото научно ниво, съвместната дейност с бизнеса и високо квалифицираният академичен състав го правят предпочитано учебно заведение. Неговите учебни планове и програми са съобразени със съвременните пазарни условия и изискванията на бизнеса за подготовка на висококвалифицирани специалисти. ТУ-Габрово е акредитиран от Национална агенция по оценяване и акредитация НАОА, Международното сдружение по инженерна педагогика IGIPи от Европейската професионална  асоциация за инженери FEANI. В него е изградена Система за управление на качеството и е сертифициран по стандарт ISO9001:2000 и ISO9001:2008 от DQSGmbHи IQNet. Обучението в Технически университет – Габрово е предизвикателство за младите хора. ТУ-Габрово с право се гордее със своите възпитаници, успешно реализирали се в страната и в чужбина и допринасящи с професионалната си компетентност за развитието на съвременната наука и практика.

founders2