ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО обявява конкурс за професор по:

• област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Метрология и метрологично осигуряване” (Системи за управление на качеството) - един брой, със срок за подаване на документи 3 месеца от публикуването му.

Справки и документи: ТУ - Габрово, ул. „Х. Димитър” 4, Ректорат, „Научно развитие”, стая 3209, тел.: 066/827-238
Обявата е публикувана в ДВ, бр. 58 от 23.07.2019 г.