ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО обявява конкурси за гл. асистенти по:

• област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности, специалност „Социални дейности” - един брой, със срок за подаване на документи 2 месеца от публикуването му;
• област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Промишлена топлотехника” - един брой, със срок за подаване на документи 2 месеца от публикуването му;
• област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление” - един брой, със срок за подаване на документи 2 месеца от публикуването му;
• област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Микроелектроника” (Теория на електронните схеми, Микроелектроника II) - един брой, със срок за подаване на документи 2 месеца от публикуването му;
• област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Светлинна техника и източници на светлина” - един брой, със срок за подаване на документи 2 месеца от публикуването му;
• област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Електротехника” - един брой, за нуждите на Технически колеж-Ловеч, със срок за подаване на документи 2 месеца от публикуването му;
• област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране” - един брой, със срок за подаване на документи 2 месеца от публикуването му;
• област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Комуникационни мрежи и системи” (Цифрова обработка на сигнали, Автоматизация на проектирането в комуникациите) - един брой, със срок за подаване на документи 2 месеца от публикуването му.

Справки и документи: ТУ - Габрово, ул. „Х. Димитър” 4, Ректорат, „Научно развитие”, стая 3209, тел.: 066/827-238
Обявата е публикувана в ДВ, бр. 58 от 23.07.2019 г.