ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО обявява конкурс за асистент по:

• област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Компютърни системи, комплекси и мрежи” - един брой, със срок за подаване на документи 2 месеца от публикуването му.

Необходими документи:
1. Заявление до ректора за допускане до конкурса;
2. Автобиография (CV европейски образец);
3. Диплома за завършено висше образование (образователно-квалификационна степен магистър) или нотариално заверено копие;
4. Медицинско свидетелство;
5. Свидетелство за съдимост;
6. Документ за трудов стаж (ако има такъв);
7. Списък на публикации, патенти или документи за участие в други научни и научно-приложни разработки (ако има такива).
Справки и документи: ТУ - Габрово, ул. „Х. Димитър” 4, Ректорат, „Научно развитие” стая 3209, тел.: 066/827-238.
Обявата е публикувана в „Държавен вестник”, бр. 58 от 23.07.2019 г.