Технически университет Габрово открива пазарни консултации по смисъла на чл.44 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет:

 

Доставка на Рентгенов дифрактометър за Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

 

 

19.07.2019г. Покана

19.07.2019г. Приложение 1 - Техническа спецификация

19.07.2019г. Приложение 2 - Ценова стойност

02.08.2019г. Ценова стойност 1

02.08.2019г. Ценова стойност 2