erazmus logo

Този сайт е реализиран с финансовата подкрепа от Европейската Комисия по секторна програма „Еразъм”-”Учене през целия живот”. Публикуваните материали отразяват единствено възгледите на авторите. Европейската Комисия и Центърът за човешки ресурси не носят отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се информация.

Студентска мобилност с цел практика

Продължителността на мобилността с цел практика може да бъде от 2 месеца до 12 месеца, като се прилага правилото на Европейската комисия, че общата продължителност на мобилността с цел обучение и мобилността с цел практика не може да надвишава 12 месеца за една образователно-квалификационна степен. Мобилността с цел практика може да стартира от първата година на обучението. Задължително условие е  практиката тематично да съответства на областта на знание/специалността на студента/докторанта. Приемащи организации за мобилност с цел практика могат да бъдат висши учебни заведения, технологични центрове, научноизследователски институти, центрове за обучение, търговски предприятия и др.

Пример: Студент в ОКС Бакалавър, който е участвал в мобилност с цел обучение с продължителност 5 месеца, може да кандидатства за мобилност с цел практика за не повече от 7 месеца.

Преди мобилността

Студентите и докторанти, желаещи да реализират мобилност по програма «Еразъм+» подават в Университетски център за международни и национални програми и проекти (УЦМНПП) на ТУ-Габрово заявление за кандидатстване, декларация-образец и академична справка, удостоверяваща средния успех от обучението на студента към момента на кандидатстване, писмо-покана от работодателя.

В заявлението си студентите задължително посочват: специалност и курс на обучение, среден успех от обучението си към момента на кандидатстване, ниво на владеене на чуждия език (на който ще се реализира мобилността) и университет/фирма, в който желаят да проведат практиката си.

Критерии за допустимост

Участниците в Студентска мобилност с цел практика подлежат на подбор в ТУ-Габрово. Право на мобилност с цел практика по програма «Еразъм +» и право на финансова подкрепа (Еразъм грант) имат всички студенти (бакалаври и магистри) и докторанти, които отговарят на следните задължителни изисквания:

  • Да са български граждани, граждани на държава, участваща в програма «Еразъм+» или лица, имащи статут на бежанци, лица без гражданство или постоянно пребиваващи чужденци;
  • Чуждестранните студенти могат да осъществяват мобилност в родната си страна само ако за същата дестинация няма други одобрени участници;
  • Да са обучаващи се в ТУ-Габрово редовна или задочна форма на обучение в една от образователно-квалификационните степени (ОКС): бакалавър, магистър или образователно–научна степен (ОНС) доктор. Наскоро завършилите висше образование могат да участват в Еразъм+ мобилност с цел практика, като подборът от ТУ-Габрово се извършва по време на последната година на обучение, а практиката трябва да се реализира и приключи до една година след дипломирането им;
  • Да имат минимален среден успех от следването до момента Добър 4.00, удостоверен чрез приложената Академична справка. За магистрите (след придобито висше образование), обучаващи се в първи семестър, за среден успех се взема този от дипломата за бакалавърската степен, а за докторантите - оценката от докторантския минимум или успехът от други положени изпити, включени в индивидуалния план на докторанта. При неположени до момента изпити, кандидатстващият докторант прилага списък с научни публикации, участие в конференции и други научни форуми;
  • Да владеят свободно езика, на който ще се осъществи практиката в приемащата държава. Нивото на езиковите познания трябва да съответства на договореното ниво в междуинституционалното споразумение с приемащия университет или на изисканото от фирмата-работодател ниво;
  • Да отговарят на изискването за максимална продължителност на мобилността 12 месеца за всеки цикъл на обучение, без оглед на броя и вида на мобилностите.

Подготовка за реализиране на Еразъм мобилността

I. Преди крайния срок за подаване на документите в приемащия чуждестранен университет/фирма селектираните студенти, след консултация и съдействие от факултетния Еразъм + координатор или преподаватели от факултета, попълват Споразумение за провеждане на практика (Learning Agreement for traineeships) - тристранно споразумение между студента, ТУ-Габрово и работодателя, в което се посочва информация за провежданата практика, както и нивото на езиковите познания, които студентът притежава преди началото на периода на мобилността. Споразумението за практическо обучение се подписва от институционалният Еразъм + координатор.

Приемащият университет/фирма могат да изискат преведена на съответния чужд език академична справка, сертификат за ниво на владеене на чужд език и др., които участникът в Еразъм + мобилност следва да подготви и предостави на работодателя.

ІІ. Документите за кандидатстване, след преглед от факултетния Еразъм + координатор, се предават в (УЦМНПП) за окончателна проверка от Институционалния Еразъм + координатор. Всеки студент сам изпраща всички изискуеми от приемащия университет документи по пощата (или онлайн), като посочва точен личен адрес за обратна връзка.

ІІІ. След като получат обратно от чуждестранния университет/фирма подписания и подпечатан Learning Agreement for traineeships и писмото-покана, студентите/докторантите ги представят в УЦМНПП не по-късно от 10 дни преди началната дата на мобилността. Студентите/докторантите предварително трябва да са направили нужните проучвания за пътуването до приемащия университет/фирма. При финансирането на мобилността за начална дата на мобилността се счита първият ден на практическото обучение в приемащия университет/фирма.

ІV. Всеки одобрен Еразъм + студент/докторант подписва Индивидуален договор за студентска мобилност с цел практика, който е задължително условие за получаване на грант за мобилността. В Договора са включени клаузи за правата и задълженията на студента по използването на финансовата подкрепа и се посочва банкова сметка за парични преводи или данни на нотариално упълномощено лице. Участникът попълва и подписва Декларация за защита на личните данни.

V. Участниците извършват онлайн оценка на езиковите си познания в платформата за Онлайн Езикова подкрепа (OLS), преди и в края на периода на мобилността в случай че основният език на обучение е чешки, датски, гръцки, английски, френски, немски, италиански, испански, полски, португалски, шведски или нидерландски език. Провеждането на онлайн оценяване е задължително условие за мобилност. Участниците, на които някой от изброените езици е майчин, не следва да извършват оценка на езиковите си познания. Участниците трябва незабавно да информират ТУ-Габрово, ако не са в състояние да извършат онлайн оценката.

VI.Участниците имат възможност да преминат онлайн езиков курс по някой от горепосочените езици в платформата за Онлайн Езикова подкрепа (OLS), за да се подготвят за периода на мобилността в чужбина, използвайки лиценза, предоставен им от ТУ-Габрово.Участниците трябва незабавно да информират институцията ако не са в състояние да извършат онлайн курса.

Еразъм субсидия (грант)

Грантът е финансова помощ, целяща да подпомогне разходите по мобилността, породени от различията в издръжката на живот в чужбина, но не предвижда цялостно покриване на разходите. Предназначен е за пътни разходи, медицинска застраховка, разходи за настаняване и издръжка. Размерът на месечната субсидията по държави се определя от Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР).

Забележка: Индивидуалните месечни грантове се отпускат само за реален престой на практика по програма «Еразъм +». Реалният период на практиката в чужбина следва да отговаря на периода, посочен в индивидуалния договор за студентска мобилност.

В случаите, когато Еразъм + студент/докторант преустанови периода на практиката в приемащата институция поради форсмажорни обстоятелства, здравословни причини или други основателни такива или е осъществил период на престой по-кратък от установения в договора му, от участника се изисква незабавно възстановяване на сумата за нереализирания престой в страната-домакин.

Отчитане на периода на мобилността

Студентът/докторантът се задължава в 10 дневен срок след завръщането си от обучението в чужбина да представи в УЦМНПП следните задължителни документи:

Участникът в студентска мобилност е задължен в 30-дневен срок след крайната дата на мобилността си да попълни онлайн отчет (on-line EU Survey) в електронната платформа на Европейската комисия и да извърши повторна онлайн оценка на езиковите познания в платформата за Онлайн Езикова подкрепа (OLS).

Академично признаване

Технически университет - Габрово гарантира на всеки Еразъм+ студент пълно академично признаване на неговата практика в чуждестранната институция, само когато договореният в споразумението индивидуален план на практиката е изпълнен от студента. Резултатите от проведената в чужбина практика се отразяват в Европейското дипломно приложение, а за наскоро завършилите – в документа Europass мобилност.

Неуспехът на студента да изпълни изискванията по практическото обучение за периода на неговия престой в чужбина е основание за ТУ-Габрово да изиска частично или пълно възстановяване на неговия грант. Това не се отнася за студенти, които са били възпрепятствани да завършат планирания курс на практическо обучение в чужбина поради форсмажорни обстоятелства или при наличие на оправдателни причини, които са съобщени навреме в писмен вид на институционалния координатор по програмата в ТУ-Габрово.