Обществени поръчки

 

Технически Университет Габрово обявява открита процедура по ЗОП с предмет: 

„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на масивна сграда, лаборатория в учебен корпус и производствено хале, собственост на TУ-Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”

 

Вид на процедурата: открита процедура по ЗОП

 

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 26.07.2019, като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 29.07.2019 в 14:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

17.06.2019г. Връзка към АОП

17.06.2019г. Решение за откриване

17.06.2019г. Обявление

17.06.2019г. Документация

13.08.2019г. Протокол от работата на комисията

13.08.2019г. Докад от комисията

13.08.2019г. Решение за избор на изпълнител

12.09.2019г. Обявление за възложена поръчка

12.09.2019г. Договор