ВАЛЕРИ ПЕТКОВ ПЕТКОВ

 

Област на висше образование: 5. Технически науки
Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Докторска програма: „Индустриална електроника”
Катедра: „Електроника”
Тема на дисертационния труд: „Разработване и изследване на системи за безконтактно предаване на електрическа енергия с ротационно движение”

Научно жури:
1. Председател: проф. д-р инж. Анатолий Трифонов Александров

Членове:
2. проф. д-р инж. Николай Димитров Маджаров
3. доц. д-р инж. Николай Любославов Хинов
4. доц. д-р инж. Димитър Дамянов Арнаудов
5. доц. д-р инж. Александър Стоянов Вучев

Резервни членове:
1. доц. д-р инж. Цветана Григорова Григорова-Щърбева
2. доц. д-р инж. Доброслав Данаилов Данков

Рецензенти:
1. проф. д-р инж. Анатолий Трифонов Александров
2. доц. д-р инж. Николай Любославов Хинов

Дата на защита

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:
Автореферат
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3