erazmus logo

Този сайт е реализиран с финансовата подкрепа от Европейската Комисия по секторна програма „Еразъм”-”Учене през целия живот”. Публикуваните материали отразяват единствено възгледите на авторите. Европейската Комисия и Центърът за човешки ресурси не носят отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се информация.

Мобилност на студенти с цел обучение

Преди мобилността

Студентите и докторантите, желаещи да реализират мобилност по програма „Еразъм+“ подават в Университетски център за международни и национални програми и проекти (УЦМНПП) на ТУ-Габрово заявление за кандидатстване, декларация-образец и академична справка, удостоверяваща средния успех от обучението на студента към момента на кандидатстване.

В заявлението си студентите задължително посочват: специалност и курс на обучение, среден успех от обучението си към момента на кандидатстване, ниво на владеене на чуждия език (на който ще се реализира мобилността) и университет, в който желаят да се обучават.

Критерии за допустимост

Мобилността на студенти и докторанти с цел обучение се осъществява само при наличие на предварително подписани Междуинституционални споразумения (Inter-institutionalAgreements) между отделни факултети или катедри на ТУ-Габрово и университети от ЕС. В тези споразумения се фиксира договорения за обучение брой на българските студенти, областта на знание и специалността, образователната степен и продължителността на мобилността.

Участниците в Студентска мобилност с цел обучение подлежат на подбор в ТУ-Габрово. Право на мобилност с цел обучение по програма «Еразъм +» и право на финансова подкрепа (Еразъм грант) имат всички студенти (бакалаври и магистри) и докторанти, които отговарят на следните задължителни изисквания:

  • Да са български граждани, граждани на държава, участваща в програма Еразъм+ или лица, имащи статут на бежанци, лица без гражданство или постоянно пребиваващи чужденци;
  • Чуждестранните студенти могат да осъществяват мобилност в родната си страна само ако за същата дестинация няма други одобрени участници;
  • Да са записани минимум за втората година от следването в ТУ-Габрово (отнася се само за обучаващите се за придобиване на ОКС бакалавър), независимо от формата на обучение (редовна или задочна). Магистри и докторанти могат да кандидатстват само при условие, че в Междуинституционалното споразумение с чуждестранния университет има договорирана такава позиция;
  • Да имат минимален среден успех от следването до момента Добър 4.00, удостоверен чрез приложената Академична справка. За магистрите (след придобито висше образование), обучаващи се в първи семестър, за среден успех се взема този от дипломата за бакалавърската степен, а за докторантите - оценката от докторантския минимум или успехът от други положени изпити, включени в индивидуалния план на докторанта. При неположени до момента изпити кандидатстващият докторант прилага списък с научни публикации, участие в конференции и други научни форуми;
  • Да владеят свободно езика, на който ще се осъществи обучението в приемащата държава. Нивото на езиковите познания трябва да съответства на договореното ниво в междуинституционалното споразумение с приемащия университет;
  • Да отговарят на изискването за максимална продължителност на мобилността 12 месеца за всеки цикъл на обучение, без оглед на броя и вида на мобилностите.

Подготовка за реализиране на Еразъм мобилността

I. Преди крайния срок за подаване на документите в приемащия чуждестранен университет селектираните студенти, след консултация и съдействие от факултетния Еразъм + координатор или преподаватели от факултета, попълват следните формуляри и документи:

  • Споразумение за обучение (Learning Agreement for studies) - тристранно споразумение между студента, ТУ-Габрово и приемащия университет, в което се посочват учебните дисциплини, които студентът ще изучава в приемащия университет (вкл. съответстващите им кредити), както и нивото на езиковите познания, които студентът притежава преди началото на периода на мобилността. Споразумението за обучение се подписва от институционалният Еразъм+ координатор. За да бъде напълно признат осъщественият от студента период на обучение в чужбина е необходимо предвидената в LearningAgreement for studies учебна програма да отговаря на изискванията на съответната степен или диплома, по които студентът се обучава в ТУ-Габрово;
  • Формуляр за кандидатстване (ApplicationForm) на съответния приемащ университет;
  • Формуляр за настаняване на съответния приемащ университет.

Някои университети изискват и допълнителни документи (преведена на съответния чужд език академична справка, сертификат за ниво на владеене на чужд език и др.),които са посочени на интернет страницата на приемащия университет.

Разпространена практика в повечето чужди университети е формулярите за кандидатстване да се попълват и онлайн, затова много внимателно трябва да се чете информацията, публикувана на интернет страницата на приемащия университет и да се спазват сроковете и други допълнителни изисквания.

ІІ. Документите за кандидатстване, след преглед от факултетния Еразъм + координатор, се предават в УЦМНПП за окончателна проверка от Институционалния Еразъм + координатор. Всеки студент сам изпраща всички изискуеми от приемащия университет документи по пощата (или онлайн), като посочва точен личен адрес за обратна връзка.

ІІІ. След като получат обратно от чуждестранния университет подписания и подпечатан LearningAgreement for studies, официалното писмо за прием за обучение – Letterofacceptance, студентите ги представят в УЦМНПП не по-късно от 10 дни преди началнатадата на мобилността и след като са направили нужните проучвания за пътуването. При финансирането на мобилността за начална дата на мобилността се счита първият учебен ден в приемащия университет или първият ден на ориентационната седмица.

ІV. Всеки одобрен Еразъм + студент подписва Индивидуален договор за Студентска мобилност с цел обучение, който е задължително условие за получаване на грант за осъществяване на мобилността. В Договора са включени клаузи за правата и задълженията на студента по използването на финансовата подкрепа и се посочва банкова сметка за парични преводи или данни на нотариално упълномощено лице. Участникът попълва и подписва Декларация за защита на личните данни.

V. Участниците извършват онлайн оценка на езиковите познанияв платформата за Онлайн Езикова подкрепа (OLS), преди и в края на периода на мобилността, в случай че основният език на обучение е чешки, датски, гръцки, английски, френски, немски, италиански, испански, полски, португалски, шведски или нидерландски език. Провеждането на онлайн оценяване е задължително условие за мобилност. Участниците, на които някой от изброените езици е майчин, не следва да извършват оценка на езиковите си познания. Участниците трябва незабавно да информира Институцията, ако не е в състояние да извършат онлайн оценката.

VI.Участниците имат възможност да преминат онлайн езиков курс по английски език и по изброените по-горе езици, за да се подготвят за периода на мобилността в чужбина, използвайки лиценза, предоставен им от Институцията.Участникът трябва незабавно да информира институцията ако не е в състояние да извърши онлайн курса.

Еразъм субсидия (грант)

Грантът е финансова помощ, целяща да подпомогне разходите по мобилността, породени от различията в издръжката на живот в чужбина, но не предвижда цялостно покриване на разходите. Предназначен е за пътни разходи, медицинска застраховка, разходи за настаняване и издръжка. Размерът на месечната субсидията по държави се определя от Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР).

Забележка: Индивидуалните месечни грантове се отпускат само за реален престой на обучение по програма «Еразъм +». Реалният период на обучение в чужбина следва да отговаря на периода, посочен в индивидуалния договор за Студентска мобилност.

В случаите, когато Еразъм + студент преустанови периода на обучение в приемащата институция поради форсмажорни обстоятелства, здравословни причини или други причини или е осъществил период на престой по-кратък от установения в договора му, от студента се изисква незабавно възстановяване на сумата на нереализирания престой в страната-домакин.

Отчитане на периода на мобилността

Студентът се задължава в 10 дневен срок след завръщането си от обучението в чужбина да представи в УЦМНПП следните задължителни документи:

Участникът в студентска мобилност е задължен в 30-дневен срок след крайната дата на мобилността си да попълни онлайн отчет (on-line EU Survey) в електронната платформа на Европейската комисия и да извърши повторна онлайн оценка на езиковите познания в платформата за Онлайн Езикова подкрепа (OLS).

Академично признаване

Технически университет - Габрово гарантира на всеки Еразъм студент пълно академично признаване на неговото обучение в партниращата институция, само когато договорената в Learning Agreement индивидуална учебна програма е изпълнена от студента. Признаването на изучаваните дисциплини и получените кредити, придобити в чуждестранно висше училище се извършва от съответната комисия по учебна дейност и трансфер на кредити на основното звено след подадено заявление от студента до факултетния координатор за ECTS (Зам.-Декан по учебна дейност). Резултатите от проведеното в чужбина обучение по дисциплините, които не се изучават в ТУ-Габрово, се отразяват само в Европейското дипломно приложениел

Неуспехът на студента да изпълни изискванията за курса на обучение за периода на неговия престой в чужбина е основание ТУ-Габрово да изиска частично или пълно възстановяване на неговия грант. Това не се отнася за студенти, които са били възпрепятствани да завършат планирания курс на обучение в чужбина поради форсмажорни обстоятелства или при наличие на оправдателни причини, които са съобщени навреме в писмен вид на институционалния координатор по програмата в ТУ-Габрово.

 

youtube Съвети за студенти при попълване на Споразумение за обучение