Обществени поръчки

 

Технически Университет Габрово обявява открита процедура с предмет: "Изпълнение на одиторски процедури относно финансова информация по проект 585151-EPP-1-2017-1-BG-EPPKA3-VET-APPREN „Клъстер - стажове за подготвени за нуждите на индустрията бъдещи инженери (aCIRET)""

 

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП

 

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 04.04.2019, като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 05.04.2019 в 11:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

04.03.2019г. Връзка към АОП

04.03.2019г. Решение за откриване

04.03.2019г. Обявление

05.03.2019г. Документация

03.05.2019г. Доклад на комисията

03.05.2019г. Протокол от работата на комисията

03.05.2019г. Решение за избор на изпълнител