ПРИЕМ НА ДОКТОРАНТИ ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА, РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г.

 

Технически университет - Габрово на основание Решение на МС № 341 от 21 май 2018 г. и решение на Академичния съвет от 12.02.2019 г. преобявява конкурс за прием на докторанти, редовна и задочна форма на обучение, за учебната 2018/2019 г. по следните докторски програми:

Редовна форма на обучение:

 • професионално направление 5.1. Машинно инженерство:
  • Технология на машиностроенето – два броя;
  • Рязане на материалите и режещи инструменти – един брой;
  • Металорежещи машини и системи – един брой;
  • Машини и съоръжения за леката промишленост – един брой;
  • Приложна механика – два броя;
  • Теория на механизмите, машините и автоматичните линии – един брой.
 • професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика:
  • Индустриална електроника – един брой;
 • професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника:
  • Компютърни системи, комплекси и мрежи – два броя;
  • Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране – един брой;
  • Автоматизирани системи за обработка на информация и управление – два броя.
 • професионално направление 5.4. Енергетика:
  • Промишлена топлотехника – един брой.

Задочна форма на обучение:

 • професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика:
  • Електромеханика – един брой;
  • Светлинна техника и източници на светлина – един брой;
 • професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника:
  • Компютърни системи, комплекси и мрежи – един брой;
  • Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране – един брой;
  • Автоматизирани системи за обработка на информация и управление – един брой.

Необходими документи: заявление, автобиография, диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” и приложението към нея.

Срок за подаване на документи:2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

За справки: Технически университет-Габрово, гр. Габрово, ул. „Х. Димитър” 4, „Научно развитие”, тел: 066/827-238.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 16от 22.02.2019 г.