Обществени поръчки

Технически университет Габрово обявява процедура с предмет: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО И НЕГОВИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ ПО ШЕСТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

Обособена позиция №1: Застраховка „Имущества”

Обособена позиция №2: Застраховка „Каско на МПС“

Обособена позиция №3: Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”

Обособена позиция №4: Застраховка „Злополука на местата/лицата в МПС"

Обособена позиция №5: Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина (асистанс)“

Обособена позиция №6: Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина (асистанс)“ – по проекти

 

Вид на процедурата: Публично състезание по ЗОП

 

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 03.12.2018, като офертите следва да бъдат подадени в деловотството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 04.12.2018 в 11:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

На основание чл. 21, ал. 6 от Закона за обществените поръчки, Възложителят ще възложи Обособени позиции №2 и №4 по реда, валиден за индивидуалната им стойност, а именно - чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – свободно /директно/ възлагане.С

Условията на настоящата процедура важат само за обособени позиции №1, №3, №5 и №6.

 

12.11.2018г. Връзка към АОП

12.11.2018г. Обявление

12.11.2018г. Решение

12.11.2018г. Документация за участие

16.11.2018г. Разяснение1

19.11.2018г. Разяснение2

21.11.2018г. Разяснение3

21.11.2018г. Разяснение4