Обществени поръчки

Технически университет Габрово обявява процедура с предмет: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО И НЕГОВИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ ПО ШЕСТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

Обособена позиция №1: Застраховка „Имущества”

Обособена позиция №2: Застраховка „Каско на МПС“

Обособена позиция №3: Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”

Обособена позиция №4: Застраховка „Злополука на местата/лицата в МПС"

Обособена позиция №5: Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина (асистанс)“

Обособена позиция №6: Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина (асистанс)“ – по проекти

 

Вид на процедурата: Публично състезание по ЗОП

 

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 03.12.2018, като офертите следва да бъдат подадени в деловотството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 04.12.2018 в 11:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

На основание чл. 21, ал. 6 от Закона за обществените поръчки, Възложителят ще възложи Обособени позиции №2 и №4 по реда, валиден за индивидуалната им стойност, а именно - чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – свободно /директно/ възлагане.С

Условията на настоящата процедура важат само за обособени позиции №1, №3, №5 и №6.

 

12.11.2018г. Връзка към АОП

12.11.2018г. Обявление

12.11.2018г. Решение

12.11.2018г. Документация за участие

16.11.2018г. Разяснение1

19.11.2018г. Разяснение2

21.11.2018г. Разяснение3

21.11.2018г. Разяснение4

21.12.2018г. Протокол от работата на комисията

21.12.2018г. Решение за избор на изпълнител

24.01.2019г. Обявление за възложена поръчка по позиция 1, 3, 5 и 6

24.01.2019г. Договор по Позиция 1

24.01.2019г. Договор по Позиция 3

24.01.2019г. Договор по Позиция 5

24.01.2019г. Договор по Позиция 6

25.01.2019г. Обявление за възложена поръчка по позиция 2 и 4

25.01.2019г. Договор по Позиция 2

25.01.2019г. Договор по Позиция 4