Обществени поръчки

Технически университет Габрово обявява открита процедура с предмет: Проектиране на СМР и осъществяване на авторски надзор за ремонт на масивна сграда, лаборатория в учебен корпус и производствено хале, собственост на TУ-Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

 

Вид на процедурата: Открита процедура по реда на чл. 73, ал. 1 от ЗОП

 

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 13.12.2018, като офертите следва да бъдат подадени в деловотството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 14.12.2018 в 11:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

09.11.2018г. Връзка към АОП

09.11.2018г. Обявление

09.11.2018г. Решение

09.11.2018г. Документация за участие

09.11.2018г. Приложения към техническа спецификация