Обществени поръчки

Технически университет Габрово обявява открита процедура с предмет: Проектиране на СМР и осъществяване на авторски надзор за ремонт на масивна сграда, лаборатория в учебен корпус и производствено хале, собственост на TУ-Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

 

Вид на процедурата: Открита процедура по реда на чл. 73, ал. 1 от ЗОП

 

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 13.12.2018, като офертите следва да бъдат подадени в деловотството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 14.12.2018 в 11:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

09.11.2018г. Връзка към АОП

09.11.2018г. Обявление

09.11.2018г. Решение

09.11.2018г. Документация за участие

09.11.2018г. Приложения към техническа спецификация

23.11.2018г. Решение за изменение

23.11.2018г. Документация за участие след изменението

23.11.2018г. Приложения към техническа спецификация след изменението

03.12.2018г. Разяснение 1

06.12.2018г. Разяснение 2

19.12.2018г. Разяснение 3

16.01.2019г. Доклад от комисията

16.01.2019г. Протокол от комисията 

16.01.2019г. Решение за избор на изпълнител

11.02.2019г. Обявление за възложена поръчка

11.02.2019г. Договор