Обществени поръчки

Технически университет Габрово обявява открита процедура с предмет: „Предоставяне на самолетни билети за нуждите на Технически университет – Габрово и неговите разпоредители с бюджет".

 

Вид на процедурата: Открита процедура по реда на чл. 73, ал. 1 от ЗОП

 

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 20.11.2018, като офертите следва да бъдат подадени в деловотството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 21.11.2018 в 11:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

19.10.2018г. Връзка към АОП

19.10.2018г. Обявление

19.10.2018г. Решение

19.10.2018г. Документация за участие

23.11.2018г. Обявление за изменение

17.12.2018г. Протокол от работата на комисията

17.12.2018г. Доклад от комисията

17.12.2018г. Решение за прекратяване

09.01.2019г. Обявление за възложена поръчка