Обществени поръчки

Технически университет Габрово обявява открита процедура с предмет: "Предоставяне на копирни устройства за нуждите на Технически Университет – Габрово и неговите разпоредители с бюджет, вкл. тяхното обслужване с консумативи и сервизна поддръжка"

 

Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява

 

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 26.10.2018, като офертите следва да бъдат подадени в деловотството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 29.10.2018 в 10:30 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

12.10.2018г. Връзка към АОП

12.10.2018г. Обява

12.10.2018г. Документация за участие