Обществени поръчки

Технически университет Габрово обявява открита процедура с предмет: „Периодични доставки на строителни материали за нуждите на Технически университет – Габрово и неговите разпоредители с бюджет по три обособени позиции“:

Обособена позиция № 1: „Периодични доставки  на зидарски и мазачески,  настилки,  облицовъчни, лепила, пирони и други довършителни материали и изделия, покривни и тенекеджийски материали“

Обособена позиция № 2: „Периодични доставки  на бояджийски, ВиК  материали и други“

Обособена позиция № 3: „Периодични доставки  на Ел. материали“

 

Вид на процедурата: Открита процедура по реда на чл. 73, ал. 1 от ЗОП

 

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 07.11.2018, като офертите следва да бъдат подадени в деловотството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 08.11.2018 в 11:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

06.10.2018г. Документация за участие

08.10.2018г. Връзка към АОП

08.10.2018г. Решение за откриване на процедурата

08.10.2018г. Обявление за поръчка

08.10.2018г. еЕЕДОП

10.11.2018г. Решение за изменение

21.11.2018г. Решение за прекратяване на Позиция 3

23.11.2018г. Протокол от работата на комисията

23.11.2018г. Доклад от комисията

23.11.2018г. Решение за класиране на участниците

06.12.2018г. Обявление за възложена поръчка по Позиция 3

27.12.2018г. Обявление за възложена поръчка по Позиция 1 и Позиция 2

27.12.2018г. Договор по Позиция 1

27.12.2018г. Договор по Позиция 2