Обществени поръчки

Технически университет Габрово обявява открита процедура с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по информиране и публичност по проект:   BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии" по две обособени позиции:


Обособена позиция № 1 „Изработване и доставка на информационни и презентационни материали“
и
Обособена позиция № 2 „Организиране на публични събития/пресконференции/“

 

Вид на процедурата: Открита процедура по реда на чл. 73, ал. 1 от ЗОП

 

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 06.11.2018, като офертите следва да бъдат подадени в деловотството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 07.11.2018 в 11:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

04.10.2018г. Връзка към АОП

04.10.2018г. Решение за откриване на процедурата

04.10.2018г. Обявление за поръчка

04.10.2018г. Документация за участие