Обществени поръчки

Технически университет Габрово обявява открита процедура с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по информиране и публичност по проект:   BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии" по две обособени позиции:


Обособена позиция № 1 „Изработване и доставка на информационни и презентационни материали“
и
Обособена позиция № 2 „Организиране на публични събития/пресконференции/“

 

Вид на процедурата: Открита процедура по реда на чл. 73, ал. 1 от ЗОП

 

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 06.11.2018, като офертите следва да бъдат подадени в деловотството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 07.11.2018 в 11:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

04.10.2018г. Връзка към АОП

04.10.2018г. Решение за откриване на процедурата

04.10.2018г. Обявление за поръчка

04.10.2018г. Документация за участие

21.11.2018г. Протокол от работата на комисията

21.11.2018г. Доклад от комисията

21.11.2018г. Решение за избор на изпълнител

20.12.2018г. Обявление за възложена поръчка

20.12.2018г. Договор по Позиция 1

20.12.2018г. Договор по Позиция 2