Обществени поръчки

Технически университет Габрово обявява открита процедура с предмет: „Изработка и доставка на печатни и рекламно-информационни материали по проект: 2018-1-BG01-KA103-047173„Мобилност на студенти и персонал от висши училища между програмни страни”

 

Вид на процедурата: Открита процедура по реда на чл. 73, ал. 1 от ЗОП

 

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 05.11.2018, като офертите следва да бъдат подадени в деловотството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 06.11.2018 в 11:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

04.10.2018г. Връзка към АОП

04.10.2018г. Решение за откриване на процедурата

04.10.2018г. Обявление за поръчка

04.10.2018г. Документация за участие

12.10.2018г. Разяснение 1

15.10.2018г. Разяснение 2

07.11.2018г. Протокол 1

07.11.2018г. Доклад от работата на комисията

07.11.2018г. Решение за класиране на участниците

28.11.2018г. Договор

28.11.2018г. Обявление за възложена поръчка